Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1116/13 , Stran 178
Ob-1116/13
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju mestna občina) za leto 2013 s področja ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. II. Okvirna višina sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je predvidoma 40.000 EUR. Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine razpisanih sredstev v primeru, da se višina sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi razpisanih sredstev. Prijavitelj lahko prijavi samo en program ali največ dva projekta. Kulturni projekt je posamična kulturna aktivnost izvajalca, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena samostojna enota (gledališka predstava, koncert, razstava ipd.). Kulturni program je zaključena celota posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote (gledališka predstava, koncert, razstava, ipd.) in se izvaja preko celega leta. Programi oziroma projekti morajo biti realizirani v letu 2013. V okviru sredstev, ki so na razpolago, bodo financirani tisti programi oziroma projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Namen javnega razpisa je spodbujanje kulturne dejavnosti na območju mestne občine. Mestna občina bo kulturne programe in projekte finančno podpirala v skladu z naslednjimi splošnimi cilji: spodbujanje aktivnosti pri ustvarjanju, posredovanju in varovanju kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, spodbujanje izvirne in kakovostne produkcije na področju besedne, uprizoritvene, glasbene, vizualne, filmske, avdiovizualne, intermedijske in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture, podpora organizacijam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju mestne občine in ki pomembno prispevajo k razvoju mestne občine na področju kulture, povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju mestne občine in povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju mestne občine. IV. Na osnovi tega razpisa mestna občina ne sofinancira kulturnih programov in projektov profitnega značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, odhodkov za formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, kulturnih programov in projektov prijaviteljev, ki isti program ali projekt prijavijo na druge razpise mestne občine ali na javni razpis Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica in so jim sredstva iz teh razpisov tudi odobrena ter kulturnih programov in projektov, ki so financirani iz drugih sredstev mestne občine. V. Upravičenci za prijavo na razpis so nevladne in zasebne organizacije in samozaposleni v kulturi, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine, če je prijavitelj nevladna ali zasebna organizacija oziroma imajo stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj samozaposleni v kulturi, – so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju kulturnih dejavnosti oziroma imajo kulturno dejavnost kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna ali zasebna organizacija oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozaposleni v kulturi, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – vsebina kulturnega programa ali kulturnega projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – kulturni program ali kulturni projekt mora biti izveden na območju mestne občine in je skladen s cilji, ki so navedeni v III. točki tega razpisa, – kulturni program ali kulturni projekt je neprofitne narave (višina prihodkov se mora ujemati z višino odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov), – da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu porabili za kritje materialnih stroškov programa ali projekta (če je prijavitelj nevladna ali zasebna organizacija) ter minimalno 60% sredstev za materialne stroške in največ 40% za lasten honorar (če je prijavitelj samozaposleni v kulturi), – niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi predhodnih javnih razpisov na področju kulturnih dejavnosti, če so na njih sodelovali. Na javnem razpisu ne morejo kandidirati tisti prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- UPB-2). VI. Mestna občina sofinancira le upravičene stroške prijaviteljev, vendar največ v višini 70% upravičenih stroškov za posamezen program ali projekt. VII. Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in vsa obvezna dokazila-priloge. Za popolno vlogo se šteje tudi formalno nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. VIII. Ocenjevanje kulturnih programov in projektov poteka v dveh krogih ocenjevanja. Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih kriterijev: utemeljenost in pomen programa/projekta (do 30 točk), program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v mestni občini (do 25 točk), inovativnost programa/projekta (do 20 točk), dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk), sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami in posamezniki (do 10 točk), reference prijavitelja za obdobje zadnjih treh let (do 5 točk). V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti programi oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz 1. kroga dosežejo najmanj 50 točk. Komisija v 2. krogu oceni programe oziroma projekte na podlagi dveh kriterijev: vsebinsko vrednotenje programa oziroma projekta: splošna vsebinska ocena, obsežnost in zahtevnost, izvirna zasnova in celovitost, ustvarjalni pristop, dovršenost, preglednost, jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo, realnost izvedbe, metode dela (do 100 točk), finančno vrednotenje programa/projekta: ustreznost, preglednost, realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije (do 50 točk).Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot vsota povprečnih ocen prisotnih članov komisije iz 1. in 2. kroga ocenjevanja. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa ali projekta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, določb tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine upravičenih zaprošenih sredstev s strani prijavitelja ter višine razpoložljivih sredstev. Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 70% upravičenih stroškov za posamezen program ali projekt. Postopek, kriteriji in način točkovanja vlog so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa. IX. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora v skupni vlogi vsak projekt prijaviti na ločenem prijavnem obrazcu. Priloge se lahko vložijo v enem izvodu ne glede na to, ali prijavitelj prijavlja program, projekt ali dva projekta. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje do izteka roka za prijavo na javni razpis. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko »Javni razpisi«. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi osebno v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III), dodatne informacije pa lahko dobijo na tel. 335-01-61. X. Prijavitelji morajo prijave z vsemi prilogami v zaprti ovojnici kot priporočeno pošiljko pravočasno poslati na naslednji naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako »Javni razpis za kulturo – Ne odpiraj« ali jih osebno oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 36/I). Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, tj. do 18. 2. 2013 do 10. ure, prispe na naslov naročnika (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I). V primeru dopolnjevanja vloge, ki jo prijavitelj lahko dopolnjuje do izteka roka za prijavo na javni razpis je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi besedo »Dopolnitev«. Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasne in nepopolne vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže. Formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom zavrže vlogo. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na javnem razpisu. Datum odpiranja bo 19. 2. 2013 ob 10. uri, v zeleni dvorani mestne občine. Prijavitelji bodo o sofinanciranju programov oziroma projektov pisno obveščeni v roku do 45 dni od dneva odpiranja. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost