Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

117. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa, stran 431.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik predpisuje znake, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe udeležencem cestnega prometa s položajem telesa in z rokami, ter svetlobne in zvočne znake pri urejanju in nadziranju cestnega prometa.
2. člen
(vrste znakov)
(1) Znaki, ki jih dajejo policisti, vojaški policisti in občinski redarji so:
– znaki, ki jih dajejo s položajem telesa in z rokami,
– svetlobni in zvočni znaki.
(2) Vojaški policisti lahko dajejo znake iz prejšnjega odstavka pri nadzoru in urejanju prometa vojaških vozil.
(3) Občinski redarji lahko dajejo znake iz prvega odstavka tega člena pri nadzoru in urejanju prometa v skladu s pooblastili občinskega redarstva, določenimi v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
(4) Znake iz druge alinee prvega odstavka tega člena lahko dajejo tudi druge pooblaščene uradne osebe, če je tako določeno v predpisih, ki urejajo njihova pooblastila, razen zvočnih znakov s piščalko.
(5) Grafične podobe znakov iz prve alinee prvega odstavka tega člena so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(znaki s položajem telesa)
(1) Položaj telesa v pokončni stoji z vodoravno odročenima rokama ali z rokama, spuščenima ob telesu, pomeni, da imajo vozila, ki prihajajo iz smeri, proti kateri je policist, vojaški policist ali občinski redar obrnjen s hrbtom oziroma s prsmi, zaprto smer in morajo ustaviti, vozila, ki prihajajo z njegove bočne strani, pa imajo prost prehod (priloga – slike 1, 2 in 3).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka smejo pešci prečkati le tisto vozišče, na katerem je promet vozil ustavljen.
4. člen
(znaki z rokami)
(1) Znaki, ki jih dajejo policisti, vojaški policisti in občinski redarji udeležencem cestnega prometa z rokami, pomenijo:
– pokončno dvignjena roka z odprto dlanjo pomeni, da morajo vsa vozila ustaviti. Če je ta znak dan na križišču, pomeni prepoved vožnje za vsa vozila, razen za tista, ki so v trenutku, ko policist, vojaški policist ali občinski redar dvigne roko, tako blizu križišča, da ne morejo varno ustaviti. Za pešce in druge udeležence cestnega prometa, ki se ne vozijo z vozili, pomeni ta znak prepoved prehoda preko vozišča, razen če so tedaj, ko policist, vojaški policist ali občinski redar dvigne roko, že na njem (priloga – sliki 4 in 5);
– vodoravno predročena desna roka z odprto dlanjo pomeni, da se morajo udeleženci cestnega prometa, ki s svojim gibanjem sekajo smer, v katero je roka iztegnjena (vozniki, ki vozijo naravnost, vozniki, ki zavijajo desno, ter pešci in drugi udeleženci cestnega prometa, ki prečkajo vozišče), ustaviti in počakati (priloga – slika 6);
– počasno mahanje z vodoravno odročeno roko gor in dol z navzdol obrnjeno odprto dlanjo pomeni, da mora voznik, proti kateremu daje policist, vojaški policist ali občinski redar ta znak, zmanjšati hitrost vožnje (priloga – slika 7);
– kroženje z roko v podlakti z odprto dlanjo v smeri proti glavi pomeni, da mora voznik ali drug udeleženec cestnega prometa, ki mu daje policist, vojaški policist ali občinski redar ta znak, pospešiti vožnjo oziroma hitrost gibanja (priloga – slika 8);
– odročena roka z odprto dlanjo, usmerjeno proti določenemu vozilu oziroma udeležencu cestnega prometa, pomeni, da se mora ustaviti (priloga – slika 9).
(2) Kadar policist, vojaški policist ali občinski redar ustavlja vozila z znakom za ustavitev vozila iz pete alinee prejšnjega odstavka, lahko da posameznim udeležencem cestnega prometa znak, naj nadaljujejo ali pospešijo vožnjo.
5. člen
(način dajanja znakov)
(1) Pri dajanju znakov iz 3. in 4. člena tega pravilnika mora biti policist, vojaški policist in občinski redar uniformiran in glede na okoliščine ustrezno opremljen (brezrokavnik z odsevnimi trakovi, jakna z odsevnimi trakovi idr.).
(2) Znake iz prejšnjega odstavka daje policist, vojaški policist in občinski redar na vozišču ali neposredno ob njem oziroma na drugi površini, na kateri se opravlja cestni promet.
(3) Znake za zmanjšanje hitrosti, pospešitev vožnje ali ustavitev lahko daje policist, vojaški policist in občinski redar tudi z oziroma iz vozila.
(4) Pri opravljanju nalog v civilu sme policist ali druga pooblaščena uradna oseba ustaviti vozilo z loparjem za urejanje prometa ali ročno svetilko le, če nosi delovno, identifikacijsko ali drugo obleko in je na zunaj razvidno, da jo nosi policist ali druga pooblaščena uradna oseba.
6. člen
(urejanje prometa na križišču)
(1) Kadar policist, vojaški policist ali občinski redar ureja promet na križišču, sme dajati znake iz 3. in 4. člena tega pravilnika le na sredini križišča, da ga lahko udeleženci cestnega prometa, ki so jim znaki namenjeni, opazijo.
(2) Kadar urejajo promet na križišču dva ali več policistov, vojaških policistov ali občinskih redarjev morajo biti njihovi znaki usklajeni. V takem primeru lahko daje znake iz prejšnjega odstavka tudi policist, vojaški policist ali občinski redar, ki ni na sredini križišča, če ga lahko vsi udeleženci cestnega prometa, ki so jim znaki namenjeni, opazijo.
7. člen
(zvočni znaki s piščalko)
(1) Zvočni znaki, ki jih dajejo policisti, vojaški policisti in občinski redarji s piščalko udeležencem cestnega prometa pri urejanju prometa, pomenijo:
– en žvižg pomeni za udeležence cestnega prometa obveznost, naj bodo pozorni na policista, vojaškega policista ali občinskega redarja, ki daje ta znak, ker bo z ustreznim znakom izrazil določeno zahtevo;
– več zaporednih žvižgov pomeni, da je nekdo od udeležencev cestnega prometa ravnal v nasprotju s prometnim pravilom, prometno signalizacijo ali pomenom znaka, ki ga daje policist, vojaški policist ali občinski redar. Policist, vojaški policist ali občinski redar, ki daje ta znak, mora pri tem pokazati, na katerega udeleženca cestnega prometa se ta znak nanaša in kaj mora storiti.
(2) Zvočni znaki s piščalko se uporabljajo le skupaj z znaki, ki jih dajejo policisti, vojaški policisti ali občinski redarji z rokami in položajem telesa.
8. člen
(lopar za urejanje prometa in ročna svetilka)
(1) Za dajanje znakov iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika smejo policisti, vojaški policisti ali občinski redarji uporabljati tudi lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko.
(2) Lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko smejo za ustavitev vozila uporabljati tudi druge pooblaščene uradne osebe.
(3) Lopar za urejanje prometa ima lahko lasten vir svetlobe. Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe mora biti po obliki, barvi in razmerjih enak prometnemu znaku II-3 (krog z belo ali rumeno osnovo in rdečim robom), premera najmanj 12 cm, in mora biti prevlečen z odsevno snovjo.
(4) Lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe in ročna svetilka, ki se uporablja za dajanje svetlobnih znakov ponoči, morata imeti svetlobni filter rdeče barve.
(5) Ročna svetilka iz prejšnjega odstavka mora biti ustrezne velikosti. Če je v obliki kroga, mora biti premer svetilnega dela najmanj 10 cm. Če je filter na ročni svetilki v obliki stožca, mora biti stožec premera najmanj 3 cm in dolg najmanj 14 cm. Ročna svetilka mora imeti ustrezno svetilnost, ki zagotavlja, da jo lahko udeleženci cestnega prometa ponoči, ne glede na prometne razmere, zlahka in pravočasno opazijo.
9. člen
(način dajanja znakov z loparjem za urejanje prometa ali ročno svetilko)
Policist, vojaški policist in občinski redar z loparjem za urejanje prometa ali ročno svetilko daje znake udeležencem cestnega prometa na način, določen v 4. členu tega pravilnika, pri čemer v roki drži lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko. Ne glede na peto alinejo 4. člena tega pravilnika, policist ali druga pooblaščena uradna oseba, v nočnem času uporablja lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe ali ročno svetilko za ustavitev vozila tako, da maha s svetilko ali loparjem levo in desno, pravokotno na vzdolžno os ceste.
10. člen
(svetlobna tabla)
(1) Svetlobna tabla je elektronski zaslon, na katerem lahko policist ali druga pooblaščena uradna oseba izpiše statično ali tekoče oziroma premikajoče se sporočilo (opozorilo ali odredbo) drugim udeležencem cestnega prometa. Sporočilo je sestavljeno iz črk ali črk in drugih simbolov in se daje iz vozečega ali ustavljenega vozila.
(2) Svetlobna tabla je lahko nameščena znotraj ali zunaj vozila. V notranjosti vozila mora biti vgrajena tako, da takrat, kadar ni v uporabi, vozniku ne zmanjšuje preglednosti iz vozila.
(3) Udeleženec cestnega prometa mora ravnati v skladu z odredbo policista ali odredbo druge pooblaščene uradne osebe, izpisano na svetlobni tabli.
KONČNI DOLOČBI
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa (Uradni list RS, št. 43/11).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-386/2012
Ljubljana, dne 15. januarja 2013
EVA 2012-1711-0054
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve