Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper, stran 499.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 20. 11. 2012.
Št. 014-4/2011
Piran, dne 15. januarja 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1), 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 8/00 in 8/05), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 46/07 – UPB), so občinski sveti Občine Izola na seji dne 27. septembra 2012, Mestne občine Koper na seji dne 16. oktobra 2012 in Občine Piran na seji dne 20. novembra 2012 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper (Uradne objave, št. 11/00, v nadaljnjem besedilu: odlok), se besedilo prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda se izvaja v organizacijskih enotah, ki jih določa statut zavoda.«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
C/10.890   Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje
       nerazvrščenih
C/20.420   Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C/21.100   Proizvodnja farmacevtskih surovin
C/21.200   Proizvodnja farmacevtskih preparatov
G/47.650   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G/47.730   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s farmacevtskimi izdelki
G/47.740   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G/47.750   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G/47.781   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z očali
G/47.789   Druga trgovina na drobno v drugih
       specializiranih prodajalnah
G/47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
M/73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
M/75.000   Veterinarstvo
N/82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
O/84.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
       drugih socialnih storitev, razen obvezne
       socialne varnosti«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 10 (deset) članov in ga sestavljajo:
a) 6 (šest) članov, predstavnikov ustanoviteljic, in sicer 2 (dva) predstavnika Mestne občine Koper, 2 (dva) predstavnika Občine Piran in 2 (dva) predstavnika Občine Izola,
b) 3 (tri) člani, predstavniki delavcev,
c) 1 (en) član, predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.«
V tretjem odstavku se besedilo »svojega predstavnika« nadomesti z besedilom »svoja predstavnika«.
V šestem odstavku se za besedo »izvoljeni« doda naslednje besedilo: »oziroma imenovani za to funkcijo. Mandatna doba začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.«.
4. člen
Besedilo četrtega odstavka 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 2. stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in obvlada italijanski jezik na višji ravni.«
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora direktor imeti ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz četrtega odstavka tega člena izobrazbo farmacevtske smeri, pridobljeno po študijskih programih 2. stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje.
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz četrtega odstavka tega člena izobrazbo farmacevtske smeri, pridobljeno po študijskih programih 2. stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje.«.
5. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda vključno z možnostjo prenosa presežka na račune ustanoviteljic.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek ostaneta nespremenjena.
6. člen
Organi, pristojni za imenovanje članov sveta zavoda morajo pričeti s postopkom imenovanja dodatnih članov sveta zavoda takoj po uveljavitvi tega odloka, svet zavoda pa mora biti oblikovan v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 45 dni po njegovi uveljavitvi.
Novo imenovanim članom sveta zavoda izteče mandat istočasno z iztekom mandata sedanjim članom sveta zavoda.
7. člen
Svet zavoda iz prejšnjega člena mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka, sprejeti nov statut zavoda, ki je usklajen s tem odlokom. Do sprejema novega statuta zavoda, zavod uporablja statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 014-6/2011
Izola, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Izola
mag. Igor Kolenc l.r.
Št. 014-6/2011
Koper, dne 16. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 014-4/2011
Piran, dne 20. novembra 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla trasformazione dell’ente pubblico per l’attività farmaceutica Farmacie costiere Capodistria,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 20 novembre 2012.
N. 014-4/2011
Pirano, 15 gennaio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 9 della Legge sull’attività farmaceutica (Gazzetta uff. della RS, n. 36/04 – Testo unico ufficiale 1), ai sensi dell’articolo 6 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – Testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto dell’articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino uff., n. 15/99, 8/00 e 8/05), in ossequio all’articolo 27 del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01, 29/03, Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) ed in virtù dell’articolo 17 del Comune di Pirano (Bollettino uff., n. 46/07 – Testo unico ufficiale), il Consiglio comunale del Comune di Isola, nella seduta del 27 settembre 2012, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 ottobre 2012 ed il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella seduta del 20 novembre 2012, hanno accolto
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla trasformazione dell’ente pubblico per l’attività farmaceutica Farmacie costiere Capodistria
Articolo 1
Nel Decreto sulla trasformazione dell’ente pubblico per l’attività farmaceutica Farmacie costiere Capodistria (Bollettino uff., n. 11/00, nel seguito: decreto), il testo del comma 1 dell’articolo 4 è modificato e recita come segue:
“L’ente svolge la propria attività nelle unità organizzative, definite dallo statuto del medesimo.”
Articolo 2
Il comma 1 dell’articolo 5 è modificato e recita come segue:
“L’ente svolge le seguenti attività:
C/10.890  Produzione di altri prodotti alimentari non
      classificabili altrimenti
C/20.420  Produzione di profumi e cosmetici
C/21.100  Produzione di prodotti farmaceutici di base
C/21.200  Produzione di preparati farmaceutici
G/47.650  Commercio al dettaglio di giocattoli, giochi e
      requisiti destinati al divertimento in esercizi
      specializzati
G/47.730  Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici in
      esercizi specializzati
G/47.740  Commercio al dettaglio di dispositivi medici e
      ortopedici in esercizi specializzati
G/47.750  Commercio al dettaglio di cosmetici e prodotti da
      toilette in esercizi specializzati
G/47.781  Commercio al dettaglio di occhiali in esercizi
      specializzati
G/47.789  Altro commercio al dettaglio in altri esercizi
      specializzati
G/47.910  Commercio al dettaglio per corrispondenza o via
      internet
M/73.120  Servizi di rappresentanza di spazi pubblicitari
M/75.000  Medicina veterinaria
N/82.110  Prestazione di servizi d’ufficio completi
O/84.120  Gestione della sanita, della formazione, dei
      servizi culturali e sociali di altro genere, ad
      eccezione dell’assicurazione sociale
      obbligatoria”.
Articolo 3
Il comma 1 dell’articolo 7 è modificato e recita come segue:
“Il Consiglio dell’ente si compone di 10 (dieci) membri, di cui:
a) 6 (sei) membri in qualità di rappresentanti dei fondatori, ovvero 2 (due) in rappresentanza del fondatore Comune città di Capodistria, 2 (due) in rappresentanza del Comune di Pirano e 2 (due) in rappresentanza del Comune di Isola,
b) 3 (tre) membri in qualità di rappresentanti del personale,
c) 1 (uno) in qualità di rappresentante dei fruitori dell’assicurazione e di altri utenti.”
Nel comma 3, il testo “il suo rappresentante” è sostituito con la dicitura “i loro rappresentanti”.
Nel comma 6, dopo la parola “eletti” è aggiunto il seguente testo: “ovvero nominati a tale funzione. La durata del mandato decorre dalla data di insediamento del consiglio dell’ente.”
Articolo 4
Il testo del comma 4 dell’articolo 9 è modificato e recita come segue:
“La carica di direttore deve essere assegnata, in base al bando di concorso pubblico, a un candidato che ha conseguito una laurea di secondo livello ovvero possiede un grado di istruzione che secondo la legge è conforme alla laurea di secondo livello, ha almeno 5 anni di esperienza professionale e ha una conoscenza della lingua italiana ad alto livello.”
Sono aggiunti i commi 5 e 6 che recitano come segue:
“Nel caso la funzione gestionale e quella tecnica non sono separabili, il direttore deve possedere, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 4, un’istruzione di indirizzo farmaceutico, conseguita mediante una laurea di secondo livello ovvero un grado di istruzione che secondo la legge è conforme alla laurea di secondo livello.
Nel caso la funzione gestionale e quella tecnica sono separabili, l’attività tecnico-professionale viene svolta dal dirigente tecnico, il quale deve possedere, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 4, un’istruzione di indirizzo farmaceutico, conseguita mediante una laurea di secondo livello ovvero un grado di istruzione che secondo la legge è conforme alla laurea di secondo livello.”
Articolo 5
Il testo del comma 1 dell’articolo 16 è modificato e recita come segue:
“La decisione in merito alla distribuzione dell’eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi, compresa la possibilità di trasferimento dell’utile sui conti correnti dei fondatori, viene presa dal consiglio.”
I commi 2 e 3 rimangono invariati.
Articolo 6
Gli organi preposti alla nomina dei membri del consiglio dell’ente, devono avviare la procedura di nomina dei membri aggiuntivi immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente decreto; il consiglio dell’ente deve essere istituito entro i 45 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto.
I mandati dei membri neoeletti scadono contemporaneamente a quelli dei membri attualmente in carica.
Articolo 7
Entro i 90 successivi all’entrata in vigore del presente decreto, il consiglio dell’ente di cui all’articolo precedente deve accogliere il nuovo statuto dell’ente nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. Fino all’adozione del nuovo statuto, l’ente applica lo statuto e gli altri atti generali vigenti il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto, tranne che nelle disposizioni che sono in contrasto con il presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto viene pubblicato nei Bollettini ufficiali del Comune di Isola, del Comune città di Capodistria e del Comune di Pirano ed esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua ultima pubblicazione.
N. 014-6/2011
Isola, 27 settembre 2012
Il Sindaco
del Comune di Isola
dott. magistrale Igor Kolenc m.p.
N. 014-6/2011
Capodistria, 16 ottobre 2012
Il Sindaco
del Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. 014-4/2011
Pirano, 20 novembre 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.