Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1118/13 , Stran 182
Ob-1118/13
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa V letu 2013 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali programi veteranskih organizacij, ki vključujejo naslednje vsebine s področja delovanja veteranskih organizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in organizacijo (soorganizacijo) množičnih prireditev kot na primer pohodi, tekmovanja, srečanja, proslave in drugo. Program predstavlja dejavnost prijavitelja, ki se izvaja preko celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. Ne sofinancira se: programov, ki so profitnega značaja, programov, ki jih prijavitelji prijavijo tudi na druge razpise mestne občine, programov, ki so financirani iz drugih sredstev mestne občine. II. Višina razpisanih sredstev Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 18.000,00 EUR. Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine razpisanih sredstev v primeru, da se višina sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi razpisanih sredstev. III. Rok za porabo sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. IV. Upravičenci Za upravičence se štejejo veteranske organizacije, njihova združenja in zveze. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vse naslednje pogoje: – imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica, – so registrirani za izvajanje programov na področju veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, – da na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane, – imajo najmanj 20% članstva z območja Mestne občine Nova Gorica, – imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa, – program se izvaja na območju mestne občine, razen ko zaradi organizacijskih ali geografskih okoliščin oziroma zgodovinskih dogodkov to ni mogoče, – imajo zagotovljena lastna sredstva oziroma soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 30% vrednosti prijavljenega programa, – program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov), – vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu, porabili za krijte materialnih stroškov programa, – niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav na javni razpis, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. VI. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili: 1.% članov s stalnim bivališčem v mestni občini do 20 točk. 2. Kvaliteta in obseg programa skupaj do 165 točk. 3. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija do 30 točk. 4. (So)organizacija množičnih prireditev do 30 točk. 5. Status društva, ki deluje v javnem interesu 5 točk. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna v razpisni dokumentaciji, ki je sestani del razpisa. VII. Način točkovanja Programi, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk je 250. Končno število točk za posamezni program je vsota ocen, ki jih dodeli programu pristojni organ ter povprečja ocen, ki jih dodelijo programu posamezni člani komisije. Sofinancirajo se tisti programi prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi meril prejmejo skupno najmanj 125 točk od 250 točk. Programi, ki ne dosežejo 125 točk ne bodo sofinancirani. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v razpisni dokumentaciji. VIII. Prijava na razpis Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi, ki jo prijavitelji lahko dvignejo tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27). IX. Rok za prijavo Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis – Sofinanciranje programov veteranskih organizacij – Ne odpiraj«. Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 11. 2. 2013, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 11. 2. 2013 do 10. ure prispe na naslov sofinancerja oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo odprla komisija v roku 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis. Vse vloge, prispele po roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji bodo o sofinanciranju programa pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na tel. 05/335-01-66 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica