Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 430-110/2012 Ob-1141/13 , Stran 164
Št. 430-110/2012 Ob-1141/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 97. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO–1 – UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), 15. člena Zakona o državni upravi (v nadaljevanju: ZDU – 1-UPB4, Uradni list RS, št. 113/05, 48/09, 8/10 in 8/12) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila za opravljanje dejavnosti monitoringa stanja okolja na področju tal
I. Predmet javnega razpisa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v skladu s 97. členom Zakona o varstvu okolja, na podlagi Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES in Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin zadolženo za izvajanje monitoringa stanja okolja, in sicer v obliki popisa zaprtih objektov za ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, ki povzročajo resne negativne vplive na okolje ali utegnejo srednjeročno ali kratkoročno postati resna grožnja za zdravje ljudi ali okolje. Izvajanje monitoringa lahko država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, izbranemu na podlagi javnega razpisa. Predmet razpisa je izdaja javnega pooblastila za pripravo in redno posodabljanje popisa zaprtih objektov za ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (vključno z opuščenimi objekti za ravnanje z odpadki), ki se nahajajo na njihovem ozemlju in povzročajo resne negativne vplive na okolje ali utegnejo srednjeročno ali kratkoročno postati resna grožnja za zdravje ljudi ali okolje. II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za »Izdelavo inventarja odlagališč odpadkov rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti« ki zajema pripravo in redno posodabljanje popisa zaprtih objektov za ravnanje z odpadki (vključno z opuščenimi objekti za ravnanje z odpadki), ki se nahajajo na njihovem ozemlju in povzročajo resne negativne vplive na okolje ali utegnejo srednjeročno ali kratkoročno postati resna grožnja za zdravje ljudi ali okolje so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila. Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da prosilec opravlja dejavnost izvajanja monitoringa stanja okolja za tla, – da izpolnjuje naslednje pogoje: a) ima znanstvene reference s področja vplivov rudnikov in odlagališč na okolje, b) razpolaga z izkušnjami pri izdelavi inventarjev/prostorskih baz podatkov v GIS-u, skladno z EU INSPIRE direktivo, c) ima mednarodne izkušnje na področju predvidenih aktivnosti, d) ima izkušnje iz področja inventarizacije rudnikov in odlagališč. Pooblastilo se izdaja za obdobje šestih let. Pooblaščenec je dolžan dejavnost, ki je predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s programom, ki ga pripravi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, ki jih določa 103. člen ZVO-1. III. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog v postopku javnega razpisa, bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. IV. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www. http://www.mko.gov.si/javne_objave/javni_razpisi//. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri: Klemen Grebenšek, tel. 01/478-74-68. V. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 28. januarja 2013. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – vloga za javni razpis, – številka in datum javnega razpisa, – predmet javnega razpisa, – ime in naslov prosilca. VI. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevani razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene. VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila minister za okolje in prostor s sklepom.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje