Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 1/2013 Ob-1087/13 , Stran 201
Št. 1/2013 Ob-1087/13
Svet Centra za socialno delo Slovenska Bistrica na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – ZArbit, in 83/09 – Odl. US: U-I-284/06-26), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 32. člena Statuta Centra za socialno delo Slovenska Bistrica in sklepa Sveta Centra za socialno delo Slovenska Bistrica z dne 20. 12. 2012, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Slovenska Bistrica. Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj, ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim/o direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in vizijo razvoja za mandatno obdobje, pošljite v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Svet Centra za socialno delo Slovenska Bistrica, Ljubljanska c. 16, 2310 Slov. Bistrica, s pripisom »Razpis za direktorja/ico-ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Slovenska Bistrica