Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 006/13 Ob-1142/13 , Stran 214
Št. 006/13 Ob-1142/13
Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda Jani Dernič, objavlja na podlagi 20. člena v zvezi z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v poslovni zgradbi Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola 6310, v najem
1. Organizator javnega razpisa za zbiranje ponudb (upravljavec): Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, Izola 6310. 2. Povabilo za sodelovanje na javnem razpisu Javni razpis je objavljen na spletni strani, www.sb-izola.si in v Uradnem listu RS. Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo celotno dokumentacijo v okviru predmetnega Javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola, www.sb-izola.si. Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: elena.beskovnik@sbi-izola.si, s pripisom ˝Najem poslovnega prostora za namene kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike˝, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni strani: www.sb-izola.si in bodo takoj po objavi postali zavezujoči sestavni del javnega razpisa. Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje na javnem razpisu, kot jih določa razpisna dokumentacija javnega razpisa in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba) ter ostale listine, ki jih predvideva javni razpis. Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis ali bodo manjkale priloge k ponudbi. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora, ki se nahaja v poslovni zgradbi Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola 6310, z oznako ID 2715-85/0-0 (parc. št. 85/0, k.o. Cetore), in sestoji iz: a) – oddelek z 19. bolniškimi posteljami, ki se nahaja v pritličju stavbe, skupaj 378,10 m2 specificirano: – 3 bolniške sobe površine 40,35 m2 (vsaka s petimi posteljami); (x 3 = 121,05 m2); – 2 bolniški sobi površine 24,65 m2 (vsaka z dvema posteljama); (x 2 = 49,30 m2); – vsaka bolniška soba ima tudi lastne sanitarije površine 1,95 m2; (x 5 = 9,75 m2); – dve ordinaciji površine 16,25 m2 vsaka; (x 2 = 32,50 m2); – dnevni prostor v velikosti 26,65 m2; – čajno kuhinjo velikosti 9,75 m2; – sestrsko bazo velikosti 8,00 m2; – prostor za sestre velikosti 8,10 m2; – urinarij 11,80 m2; – čistilni servis 6,70 m2; – WC za osebje 4,50 m2; – sprejemni pult 10 m2; – hodnik 80 m2; – prostori invazivne diagnostike srčnih bolezni skupaj 53,20 m2 (predprostor, slikanje, komandni prostor, razdelilec); prostor se nahaja v dejavnosti radiologije; – ena operacijska dvorana, t.j operacijska dvorana št. 5, ki se nahaja v okviru centralnega operacijskega bloka v II. nadstropju stavbe, v izmeri 39,90 m2; – skladiščni prostor v kleti stavbe, v izmeri 70,56 m2; – prostor za intenzivno terapijo, ki se nahaja v II. nadstropju stavbe, v izmeri 70,50 m2; prostor se nahaja v neposredni bližini COBa, zahtevani so posebni klimatski pogoji, zagotovljena je dobava in poraba vseh medicinskih plinov (kisik, oksidul, vakum, zrak); tako, da je skupna površina teh prostorov 612,26 m2 in b) souporaba skupnih prostorov v operacijskem bloku v površini 1002,03 m2, s tem, da je pripadajoči delež skupnih prostorov, ki odpade na najeto površino 100,20 m2. Izklicna(*1) mesečna najemnina: (*1) Izklicna najemnina je najmanjši znesek najemnine, ki ga ponudnik lahko ponudi. – za prostore pod točko a) znaša 23,00 EUR na kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša mesečno 14.081,98 EUR brez vključenega DDV; – za prostore pod točko b) znaša 11,50 EUR na kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša mesečno 1.152,30 EUR brez vključenega DDV. Skupna izklicna mesečna najemnina za najem poslovnega prostora je 15.234,28 EUR brez vključenega DDV. Skupna izklicna letna najemnina za najem poslovnega prostora je 182.811,36 EUR brez vključenega DDV. Najemnina, katero bo dolžan plačati najemnik iz naslova najema poslovnega prostora, je določena v neto znesku. Najemnik je dolžan plačevati vse stroške kakorkoli povezane z uporabo in obratovanjem poslovnega prostora Najemnik bo dolžan plačati najemnino v naprej, v enkratnem znesku za celotno obdobje najema (1. leta). Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanja specialističnih zdravstvenih storitev – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike. Ponudnik mora imeti pridobljeno koncesijo ali dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje specialistične zdravstvene storitve – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike. 4. Vrsta pravnega posla: javni razpis je namenjen temu, da pride do oddaje nepremičnine v najem z javnim zbiranjem ponudb s ciljem sklenitve najemne pogodbe. 5. Čas trajanja najema: nepremičnina bo oddana v najem za določen čas: 1 leto. 6. Drugi pogoji javnega razpisa Ponudnik ne more podati ponudbe, ki bi obsegala najem le nekaterih prostorov, ki so predmet najema oziroma ponudbe, ki bi obsegala le določeno časovno obdobje npr. dva tedna/mesec oziroma deset mesecev. Ponudba mora obsegati celotno razpisano obdobje enega leta, za vse prostore, ki so predmet tega razpisa. Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in Splošne bolnišnice Izola. Ponudnik mora Splošni bolnišnici Izola dopustiti souporabo opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije. Zoper ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika ne sme biti uveden kazenski postopek in ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja 7. Navodila za izdelavo ponudbe Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so priloga in sestavni del javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Priloge, ki so sestavni del ponudbe, so navedene v točki VII. (vsebina ponudbe) razpisne dokumentacije javnega razpisa. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini za resnost ponudbe v višini 10% izklicne skupne letne najemnne, ki je določena za poslovni prostor – predmet najema, to je znesek 18.281,13 EUR, na podračun Splošne bolnišnice Izola, številka 01100-6030277118, z obvezno navedbo sklicne številke 00 – 0000-1. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku 15 dni od dneva sklenitve najemne pogodbe z najemnikom. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bi sklenil najemne pogodbe v roku v skladu z javnim razpisom bo Splošna bolnišnica Izola zadržala vplačano varščino. Ponudbe morajo biti veljavne 3 mesece od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb izvedenih po poteku roka za oddajo ponudbe. Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregledala in ocenila v skladu z javnim razpisom. Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: 4./1: Dokumentacija in listine v skladu z Javnim razpisom – ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti izpolnjeni v skladu z Javnim razpisom. 4./2: Ponudba – ponudba-obrazec je priloga Javnega razpisa in mora biti izpolnjena, kot to določa Javni razpis. 4./3: Soglasje glede najemne pogodbe – predlog najemne pogodbe mora biti parafiran na vsaki strani, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino najemne pogodbe in izjavo da jo bo podpisal v 8 dneh po pozivu v obliki notarskega zapisa. 4./4: Dokazila o pravnem statusu ponudnika – za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe, – za samostojne podjetnike posameznike: izpisek iz uradne evidence, v kateri je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe. 4./5: Potrdilo Davčnega urada RS o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe. 4./6: Dokazilo, da zoper ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika ni uveden kazenski postopek in ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4./7: Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa, solventnosti, opravljanju dejavnosti, nekaznovanosti in dopustitvi souporabe opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije. 4./8: Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe: – dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe plačal varščino. 4./9: Dokazilo, iz katerega izhaja, da ima ponudnik koncesijo ali dovoljenje ministra za zdravje za opravljanje dejavnosti specialistične zdravstvene storitve – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike. 4.10: Dokazilo, iz katerega izhaja predviden letni obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije: – pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2012. 8. Oddaja in odpiranje ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe) v zaprti ovojnici z oznako: ˝Ne odpiraj – ponudba za najem, poslovni prostor za namene kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike˝ na naslov Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, katere morajo prispeti na navedeni naslov najpozneje do 4. 2. 2013 do 11. ure. Ponudbe se zbirajo pri Eleni Beškovnik. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka, za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 4. 2. 2013 ob 12. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, v prostorih sejne sobe v 3. nadstropju. 9. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega ponudnika Pri dodelitvi poslovnega prostora v najem oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se izbere ponudnika, ki izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa in je ponudil najvišjo skupno mesečno najemnino za predmet najema. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo enako višino najemnine, bo komisija izbrala ponudnika, ki bo izkazal večji predviden obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2012. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo enako višino najemnine in izkazala enak predviden obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bo komisija z njima oziroma z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišjo mesečno najemnino. Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 8 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo za najem poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z javnim razpisom.
Splošna bolnišnica Izola