Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

169. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

Drugi akti

170. Odločba o imenovanju državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

171. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede

OBČINE

Brežice

172. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
173. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica
174. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
175. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
176. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
177. Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti

Kobarid

187. Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid

Krško

188. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Novo mesto

178. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto
179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
189. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto
190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Podbreznik
191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin

Slovenska Bistrica

180. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
181. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2013
182. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 732, k.o. Laporje
183. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 244/1 – del in 239 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica
184. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 137/1 in 135 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šmarješke Toplice

186. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)
2. Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Anguillo
3. Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Britanskimi deviškimi otoki
4. Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Čezmorskim ozemljem Združenega kraljestva Montserratom
5. Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otoki Turks in Caicos

Ministrstvo za zunanje zadeve

6. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, Protokola o spremembah – Sprememb Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih
AAA Zlata odličnost