Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

180. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 602.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 109/12) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1. člen
Javno se ponovno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice (izdelal ZUM d.o.o. Maribor, št. naloge 7066, julij 2011, dopolnjen december 2012), na podlagi potrjenega dokumenta Stališča do pripomb in predlogov v postopku občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice, sprejetega na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 16. 10. 2012 (sklep št. 9000-10/2012-13/8).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 24. 1. 2013 do vključno 11. 2. 2013, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje ponovne javne razgrnitve zajema del trase zahodne obvoznice, ki posega delno na parc. št. 871/6, 871/9, 871/10, 884/4, 884/7, 884/8, 856, 863/1, 863/2, 866/1, 866/2, 867/1, 867/2, 871/1, 871/3, 871/5, 871/8, 884/1, 884/5, 884/6 vse v k.o. Slovenska Bistrica. Območje obsega površine, na katerih je načrtovana zahodna obvoznica, vključno s površinami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje ceste in varovanje okolja, eventualne površine kamor bo prestavljena gospodarska javna infrastruktura ter površine, ki bodo potrebne v času gradnje.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 11. 2. 2013, ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15.00 uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-80/2007-106-1032
Slovenska Bistrica, dne 14. januarja 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.