Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

177. Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, stran 586.

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti
1.
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, na dan 15. 11. 2012 znaša 4.348.295,00 EUR.
2.
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.
3.
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, na dan 15. 11. 2012 znaša 17.540.190,94 EUR.
4.
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.
5.
Ocenjena vrednost javne infrastrukture, ki jo ima Občina Brežice v lasti in je potrebna za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, na dan 15. 11. 2012 znaša 796.089,31 EUR.
6.
Letna najemnina za javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se določi v višini letne obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jo ima občina v lasti ali v finančnem najemu.
7.
Za uporabnike obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se določi subvencija najemnine v višini 50 %, in sicer iz proračuna občine.
8.
Za uporabnike obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se določi subvencija najemnine v višini 50 %, in sicer iz proračuna občine.
9.
Za uporabnike obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se določi subvencija najemnine v višini 50 %, in sicer iz proračuna občine.
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 354-43/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.