Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

172. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, stran 579.

Na podlagi 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 54/10, 86/11 in 104/11) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 2013 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Cena ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
2. člen
(1) Enota količine storitev je masa (kg) komunalnih odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu javne službe.
(2) S pravilnikom se določajo sodila za razdelitev količine storitev na posameznega uporabnika ter stroškov javne infrastrukture.
II. OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV, POČITNIŠKIH HIŠIC IN IZ POSLOVNIH PROSTOROV TER OBRAČUN STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(1) Mesečni obračun storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izrazi v EUR/osebo, posebej za zbiranje komunalnih odpadkov, posebej za zbiranje bioloških odpadkov.
(2) Mesečni obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov iz počitniških hišic, vinskih kleti in nenaseljenih stanovanjskih hiš, kjer se občasno biva, se obračuna, kot da 1 oseba stalno biva v tem objektu. Obračun za tovrstne objekte se izvede v primeru, ko lastniki oziroma uporabniki teh objektov nimajo stalnega bivališča na območju Občine Brežice.
III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
4. člen
(1) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 221,96 kg, se izračuna cena za posamezno osebo na mesec (Cos). Količina zbranih odpadkov na prebivalca predstavlja prostornino 120 l zbranih odpadkov na osebo v 1 mesecu oziroma 4 l na osebo na dan oziroma 1440 l na osebo na leto.
(2) Cena zbiranja odpadkov na posamezno osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene povprečne količine odpadkov ene osebe v naši občini (Qos)=kg/osebo/mesec in lastne cene (LC)=EUR/kg zbiranja in odvoza odpadkov:
                    Cos = Qos x LC
Cos – cena na osebo na mesec
Qos – količina odpadkov na 1 osebo na mesec v kg, ki za Občino Brežice znaša 18,4967 kg/osebo/mesec
LC – lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kg.
(3) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
                     Zg = Cos x Šos
Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
Cos – cena na osebo na mesec
Šos – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.
5. člen
(1) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l, se izrazi v EUR/m2. Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih odpadkov 16,30 kg/m2/leto.
(2) Cena zbiranja in odvoza odpadkov uporabnikov poslovnih prostorov iz prvega odstavka tega člena je produkt povzročene povprečne količine odpadkov na 1 m2 poslovne površine (Qpp)=kg/m2/mesec in lastne cene (LC)=EUR/kg zbiranja in odvoza odpadkov:
                     Cpp = Qpp x LC
Cpp – cena na m2 na mesec
Qpp – količina odpadkov na 1 m2 na mesec v kg, ki za Očino Brežice znaša 1,3580 kg/m2/mesec
LC – lastna cena zbiranja in odvoza odpadkov v EUR/kg.
(3) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l se izvede po naslednji formuli:
                     Zpp = Cpp x Ppp
Zpp – znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora plača v EUR/mesec
Cpp – cena na m2 na mesec
Ppp – površina poslovnega prostora v m2.
6. člen
(1) Mesečni obračun storitve zbiranja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine komunalnih odpadkov ne tehtajo, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz.
(2) Cena zbiranja in odvoza odpadkov uporabnikov poslovnih prostorov iz prvega odstavka tega člena je produkt povzročene povprečne količine odpadkov po zabojniku (Qz)=kg/zabojnik, lastne cene (LC)=EUR/kg zbiranja komunalnih odpadkov.
                     Coz = Qz x LC
Coz – cena enkratnega odvoza zabojnika
Qz – količina odpadkov v zabojniku v kg, ki za občino Brežice znaša 750 kg/zabojnik
LC – lastna cena zbiranja in odvoza odpadkov v EUR/kg.
7. člen
(1) Zbiranje odpadkov z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi stehtanih količin po lastni ceni (LC)=EUR/kg zbiranja in odvoza odpadkov.
(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih odpadkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna zbiranje na podlagi stehtanih količin po lastni ceni (LC)=EUR/kg zbiranja in odvoza odpadkov.
IV. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
8. člen
(1) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih bioloških odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 50 kg, se izračuna cena za posamezno osebo na mesec (Cos).
(2) Cena zbiranja bioloških odpadkov na posamezno osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene povprečne količine odpadkov ene osebe v naši občini (Qos)=kg/osebo/mesec in lastne cene (LC)=EUR/kg zbiranja bioloških odpadkov:
                     Cos = Qos x LC
Cos – cena na osebo na mesec
Qos – količina odpadkov na 1 osebo na mesec v kg, ki za Občino Brežice znaša 4,17 kg/osebo/mesec
LC – lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kg.
(3) Mesečni obračun storitve zbiranja bioloških odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
                    Zg = Cos x Šos
Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
Cos – cena na osebo na mesec
Šos – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.
V. OBRAČUN STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV
9. člen
Obdelava komunalnih odpadkov se obračunava uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški obdelave komunalnih odpadkov iz preteklega meseca.
10. člen
(1) Mesečni obračun obdelave komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izrazi v EUR/osebo.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 221,96 kg, se potem izračuna obremenitev za posamezno osebo na mesec (Cos). Ena (1) oseba predstavlja eno (1) obračunsko ENOTO.
(3) Obračun obdelave komunalnih odpadkov na posamezno osebo na mesec je količnik med zaračunanimi stroški obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov.
             C obos = S ob / Š eob     1 oseba = 1 ENOTA
C obos – strošek na osebo na mesec ali 1 ENOTO/mesec
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.
(4) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
                  Zg = C obos x Š os
Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
C obos – strošek obdelave odpadkov na osebo na mesec
Š os – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.
11. člen
(1) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l, se izrazi v EUR/m2.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih odpadkov 16,30 kg/m2/leto, se potem izračuna obremenitev za posamezni m2 na mesec (C m2). En (1) m2 predstavlja 0,0734 obračunske ENOTE. Obračun obdelave komunalnih odpadkov na posamezni m2 na mesec je količnik med zaračunanimi stroški obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 0,0734.
            C obm2 = Sob / Šeob x 0,0734 1 m2 = 0,0734 ENOTE
C obm2 – strošek obdelave odpadkov na m2 na mesec
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l se izvede po naslednji formuli:
                   Z obm2 = C obm2 x P m2
Z obm2 – znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora plača v EUR/mesec
C obm2 – strošek obdelave na m2 na mesec
P m2 – površina poslovnega prostora v m2.
12. člen
(1) Mesečni obračun storitve obdelave komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne mase zbranih odpadkov, se potem izračuna obremenitev za posamezni zabojnik na mesec (Cobz). En zabojnik predstavlja 40,55 obračunskih ENOT. Obračun obdelave komunalnih odpadkov na posamezni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi stroški obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 40,55 obračunskih ENOT.
      C obz = Sob / Šeob x 40,55  1 zabojnik 5 m3 = 40,55 ENOT
C obz – strošek obdelave po enem zabojniku
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.
13. člen
(1) Obdelava odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi stehtanih količin, kjer 1 kg pripeljanih odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE.
(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih odpadkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna obdelava na podlagi stehtanih količin kjer 1 kg pripeljanih odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE. Obračun obdelave komunalnih odpadkov na posamezni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi stroški obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 0,054 obračunskih ENOT.
            C obkg = S ob / Š eob x 0,054 1 kg = 0,054 ENOT
C obk – strošek obdelave za 1 kg odpadkov
S ob – stroški obdelave za vse ENOTE na mesec
Š eob – število vseh ENOT.
VI. OBRAČUN STORITVE ODLAGANJA PREOSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
14. člen
Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračunava uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jih izvajalcu javne službe zbiranja vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca se zajamejo obračunani stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz preteklega meseca.
15. člen
(1) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izrazi v EUR/osebo.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 221,96 kg, se potem izračuna obremenitev za posamezno osebo na mesec (Cos). Ena (1) oseba predstavlja eno (1) obračunsko ENOTO. Obračun odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na posamezno osebo na mesec je količnik med zaračunanimi stroški odlaganja za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov.
             C odos = S od / Š eod     1 oseba = 1 ENOTA
C odos – strošek odlaganja na osebo na mesec ali 1 ENOTO/mesec
S od – stroški odlaganja za vse ENOTE na mesec
Š eod – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
                    Zg = C odos x Š os
Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
C odos – strošek odlaganja na osebo na mesec
Š os – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.
16. člen
(1) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l, se izrazi v EUR/m2.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih odpadkov 16,3 kg/m2/leto, se potem izračuna obremenitev za posamezni m2 na mesec (C m2). En (1) m2 predstavlja 0,0734 obračunske ENOTE. Obračun odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na posamezni m2 na mesec je količnik med zaračunanimi stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 0,0734.
         C odm2 = S od / Š eod x 0,0734    1 m2 = 0,0734 ENOTE
C odm2 – strošek odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov na m2 na mesec
S od – stroški odlaganja za vse ENOTE na mesec
Š eod – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l se izvede po naslednji formuli:
                    Z odm2 = C odm2 x P m2
Z odm2 – znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora plača v EUR/mesec
C odm2 – strošek odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja na m2 na mesec
P m2 – površina poslovnega prostora v m2.
17. člen
(1) Mesečni obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa zbranih odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne mase zbranih odpadkov, se potem izračuna obremenitev za posamezni zabojnik na mesec (Codz). En zabojnik predstavlja 40,55 obračunskih ENOT. Obračun obdelave komunalnih odpadkov na posamezni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi stroški odlaganja za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s količino 40,55 obračunskih ENOT.
         C odz = S od / Š eod x 40,55 1 zabojnik 5 m3 = 40,55 ENOT
C odz – strošek odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov po enem zabojniku
S od – stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za vse ENOTE na mesec
Š eod – število vseh ENOT.
18. člen
(1) Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi stehtanih količin, kjer 1 kg pripeljanih odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE.
(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih odpadkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi stehtanih količin kjer 1 kg pripeljanih odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE. Obračun odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov komunalnih odpadkov na posamezni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi stroški odlaganja za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 0,054 obračunskih ENOT.
            C odkg = S od / Š eod x 0,054 1 kg = 0,054 ENOT
C odkg – strošek odlaganja za 1 kg odpadkov
S od – stroški odlaganja za vse ENOTE na mesec
Š eod – število vseh ENOT.
VII. OBRAČUN STROŠKOV OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV
19. člen
(1) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se obračunava uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov okoljske dajatve, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Obračun se opravi po enakih kriterijih, kot so določeni v 12., 13., 14. in 15. členu tega pravilnika.
(3) V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz preteklega meseca.
20. člen
(1) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za gospodinjstva se izrazi v EUR/osebo.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki znaša 221,96 kg, se potem izračuna obremenitev za posamezno osebo na mesec (C os). Ena (1) oseba predstavlja eno (1) obračunsko ENOTO. Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na posamezno osebo na mesec je količnik med zaračunanimi stroški okoljske dajatve za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov.
            C tos = S t / Š et       1 oseba = 1 ENOTA
C tos – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na osebo na mesec ali 1 ENOTO/mesec
S t – stroški okoljske dajatve za vse ENOTE na mesec
Š et – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
                     Zg = C tos x Š os
Zg – znesek, ki ga gospodinjstvo plača v EUR/mesec
C tos – strošek na osebo na mesec
Š os – število oseb, ki bivajo v gospodinjstvu.
21. člen
(1) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l, se izrazi v EUR/m2.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov iz tovrstnih poslovnih prostorov, znaša količina zbranih odpadkov 16,3 kg/m2/leto, se potem izračuna obremenitev za posamezni m2 na mesec (C m2). En (1) m2 predstavlja 0,0734 obračunske ENOTE. Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov komunalnih odpadkov na posamezni m2 na mesec je količnik med zaračunanimi stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 0,0734.
            C tm2 = S t / Šet x 0,0734  1 m2 = 0,0734 ENOTE
C tm2 – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na m2 na mesec
S t – stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE na mesec
Š et – število vseh ENOT.
(3) Mesečni obračun storitve okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l se izvede po naslednji formuli:
                    Z tm2 = C tm2 x P m2
Z tm2 – znesek, ki ga uporabnik poslovnega prostora plača v EUR/mesec
C tm2 – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na m2 na mesec
P m2 – površina poslovnega prostora v m2.
22. člen
(1) Mesečni obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz poslovnih prostorov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3, se obračuna kot enkratni odvoz odpadkov, kjer se obračuna, da je bila z zabojnikom odpeljana povprečna masa odpadkov, ki znaša 750 kg za en odvoz.
(2) Na podlagi ugotovljene povprečne mase zbranih odpadkov, se potem izračuna obremenitev za posamezni zabojnik na mesec (Codz). En zabojnik predstavlja 40,55 obračunskih ENOT. Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov komunalnih odpadkov na posamezni zabojnik na mesec je količnik med zaračunanimi stroški obdelave za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 40,55 obračunskih ENOT.
        C tz = S t / Š et x 40,55   1 zabojnik 5 m3 = 40,55 ENOT
C tz – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po enem zabojniku
S t – stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE na mesec
Š et – število vseh ENOT.
23. člen
(1) Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pripeljanih z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 se obračuna na podlagi stehtanih količin, kjer 1 kg pripeljanih odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE.
(2) V primeru, da se pripeljane količine komunalnih odpadkov v 5 m3 zabojnikih iz 5. člena tehtajo, se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na podlagi stehtanih količin kjer 1 kg pripeljanih odpadkov predstavlja 0,054 ENOTE. Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je količnik med zaračunanimi stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE in številom vseh ENOT v evidenci za obračun zbiranja komunalnih odpadkov in produkt s faktorjem 0,054 obračunskih ENOT.
            C tkg = S od / Š eod x 0,054  1 kg = 0,054 ENOT
C tkg – strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za 1 kg odpadkov
S t – stroški strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za vse ENOTE na mesec
Š et – število vseh ENOT.
VIII. POSEBNE DOLOČBE ZA DOLOČENE VRSTE POSLOVNIH PROSTOROV
24. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika o obračunu stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki za poslovne prostore, se za poslovne prostore javnih zavodov, ki so namenjeni za razstavišča, muzeje, galerije, občasne kulturne prireditve, prostore namenjeni za verske obrede ter prostore društev (kot npr. gasilska, športna, lovska, kulturna, turistična, upokojeniška, konjeniška, čebelarska, aktivi kmečkih žena in vsa ostala društva in klubi) in za katere ravnanje z odpadki ni zaračunano na drugačen način, obračunava zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, obdelava komunalnih odpadkov, odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v enakem obsegu kot za 1 osebo v gospodinjstvu.
25. člen
Pri poslovnih objektih kot so šole, vrtci, prosvetno-kulturni domovi, gledališča, kino dvorane, mladinski centri, zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, knjižnice in župnišča, se zbiranje komunalnih odpadkov zaračuna le od 30 % površine poslovnega prostora na podlagi določil 5., 11., 16. in 21. člena tega pravilnika. Kolikor se iz teh objektov zbirajo komunalni odpadki v 5 m3 zabojnikih, se storitev zaračuna glede na dejansko število odpeljanih kontejnerjev na podlagi cen, definiranih v 6., 12., 17. in 22. členu tega pravilnika. Odpadki, pripeljani z velikimi zabojniki kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3, se obračunajo na podlagi stehtanih količin, definiranih v 7., 13., 18. in 23. členu tega pravilnika.
IX. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. februarjem 2013.
Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.