Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Podbreznik, stran 609.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10 (ZLS-R)), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Podbreznik
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Podbreznik (Uradni list RS, št. 57/09), v nadaljnjem besedilu odlok.
2. člen
V 1. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi: ”Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo načrtovano komunalno opremo v skladu z določili Odloka o ZN Podbreznik s spremembami in dopolnitvami, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok MONM).
Splošni odlok MONM se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
3. člen
V 7. členu se v zadnjem stavku »(Uradni list RS, št. 21/08)« nadomesti z » (Uradni list RS, št. 62/10)« oziroma z vsakokrat veljavnim Splošnim odlokom MONM.«
4. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»8. člen
»Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje opremljanja po cenah september 2012 znašajo 7.766.856,50 EUR. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za tisti del infrastrukture, ki se vsebinsko nanaša na širše območje in ni namenjen samo območju opremljanja, ter po cenah september 2012 znašajo 7.689.855,87 EUR. Postavke so razdeljene na že zgrajeno in še predvideno infrastrukturo.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo
+---------------------------------------------------------------+
|Postavka           Skupni stroški (v    Obračunski|
|                     EUR) stroški (v EUR)|
+---------------------------------------------------------------+
|Že zgrajeno:           4.653.649,56   4.576.648,93|
|                                |
|1. Cestno omrežje         2.575.132,23   2.506.971,95|
|                                |
|2. Kanalizacija          1.624.194,15   1.624.194,15|
|                                |
|3. Vodovod              99.094,60    99.094,60|
|                                |
|4. Javna razsvetljava        150.971,03    142.130,67|
|                                |
|5. Krajinska arhitektura      133.925,22    133.925,22|
|                                |
|6. Kabelska kanalizacija       70.332,33    70.332,33|
|                                |
|                              0,00|
|                                |
|Še ni zgrajeno          3.113.206,94   3.113.206,94|
|                                |
|6. Cestno omrežje         1.949.055,40   1.949.055,40|
|                                |
|7. Kanalizacija           518.165,04    518.165,04|
|                                |
|8. Vodovod             183.465,59    183.465,59|
|                                |
|9. Javna razsvetljava        38.768,29    38.768,29|
|                                |
|10. Kabelska kanalizacija      34.064,29    34.064,29|
|                                |
|11. Krajinska arhitektura      389.688,33    389.688,33|
+---------------------------------------------------------------+
|Skupaj              7.766.856,50   7.689.855,87|
+---------------------------------------------------------------+
                                «
5. člen
V prvem stavku 10. člena se napovedni stavek, ki se glasi: »Okvirni terminski plan je sledeč:« črta in nadomesti s stavkom, ki se glasi: »Komunalno opremljanje obračunskega območja ima naslednji okvirni časovni načrt:
V prvi alineji 10. člena odloka se »l 2008« nadomesti z »l. 2013«.
V drugi alineji 10. člena odloka se »l 2012« nadomesti z »l. 2015«.
V tretji alineji 10. člena odloka se »leto 2013« nadomesti z »l. 2016«.
V četrti alineji 10. člena odloka se »december 2013« nadomesti z »december 2016.«.
6. člen
V 11. členu se v predzadnjem odstavku piko na koncu nadomesti z vejico in doda naslednjo vsebino: »oziroma se povzame po vsakokrat veljavnem Splošnem odloku MONM.«
Zadnji odstavek 11. člena se spremeni, tako da glasi: »Faktorji dejavnosti po tem Odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem Odloku MONM.«
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se tabela spremeni tako da se glasi:
»Obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+---------------------------------------------------------------+
|Postavka             Cp(ij) (EUR/m2)     Ct(ij)|
|                            (EUR/m2)|
+---------------------------------------------------------------+
|                       Cpi      Cti|
|                                |
|Že zgrajeno:                          |
|1. Cestno omrežje            15,5501    10,8519|
|2. Kanalizacija             10,0745     7,0306|
|3. Vodovod                0,6147     0,4289|
|4. Javna razsvetljava           0,8816     0,6152|
|5. Krajinska arhitektura         0,8307     0,5797|
|6. Kabelska kanalizacija         0,4363     0,3044|
|Še ni zgrajeno                         |
|6. Cestno omrežje            12,0895     8,4368|
|7. Kanalizacija              3,2140     2,2430|
|8. Vodovod                1,1380     0,7942|
|9. Javna razsvetljava           0,2405     0,1678|
|10. Kabelska kanalizacija         0,2113     0,1475|
+---------------------------------------------------------------+
|Skupaj:                 47,6982    33,2869|
+---------------------------------------------------------------+
                                «
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju obračunskih stroškov na enoto mere za investicije v obstoječo komunalno opremo se obvezno uporabi zadnji veljavni Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Novo mesto.
Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanem v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– primarno omrežje cest (C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje),
– primarno in sekundarno omrežje kanalizacije (K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje),
– primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje),
– objekte ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki – območje celotne občine),
– odprte javne površine (JP – odprte javne površine – območje naselja Novo mesto).«
8. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obračunski stroški za novo komunalno opremo so upoštevani na datum september 2012, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave zadnje veljavne verzije Odloka o komunalnem prispevku v Mestni občini Novo mesto.«
9. člen
Za 14. členom se doda 15. člen z naslednjo vsebino:
»15. člen
(Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja na podlagi pogodbe o opremljanju v novo načrtovano komunalno opremo)
V primeru izvedbe dela komunalne opreme na podlagi sklenitve pogodbe o opremljanju v skladu z določili 8. člena tega odloka se šteje, da je investitor v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se investitorju priznana vlaganja po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo.«
10. člen
(Dostop do podatkov)
Sedanji 15. člen postane 16. člen in se spremeni tako, da se glasi: »Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja (oktober 2012), vključno s prilogami, so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto«.
11. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-22/2011
Novo mesto, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.