Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

173. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica, stran 583.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na območju priprave OPPN velja Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02, 69/10, 72/10 – popr.), v nadaljevanju »ZN«.
Ureditve po veljavnem ZN so v večji meri izvedene. Neizvedene so prometne ureditve (mirujoči promet) na zahodni strani območja, nekaj posameznih gradenj individualnih hiš ter nekoliko večje območje vzhodno od Prežihove in južno od območja namenjenega elektro infrastrukturi, kjer je z ZN načrtovana gradnja garaž za potrebe stanovanjskih blokov na Prežihovi 11, 13, 15 in 17, otroški vrtec idr.
Občina ugotavlja, da za gradnjo zgoraj omenjenih garaž ni investicijskega interesa. Parkiranje je zagotovljeno na parkiriščih med omenjenimi stanovanjskimi bloki in Prežihovo ulico, ki so v uporabo tudi za potrebe večstanovanjskega bloka na Prežihovi 10 in 12.
Prav tako občina ugotavlja, da ni investicijskega interesa za izgradnjo v ZN predvidenega vrtca. Varstvo otrok se zagotavlja znotraj obstoječih kapacitet vrtca Mavrica, ki bo s predvideno obnovo zagotovil zadostne kapacitete tudi v prihodnje.
Občina želi omogočiti gradnjo na omenjenem območju za potrebe individualne stanovanjske gradnje, zato je potrebno pripraviti ustrezen prostorski akt. Zaradi možnosti razveljavitve akta ob sprejemu občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju »OPN«) zaradi pretežne izvedenosti in zaradi nove zakonodaje od izdelave ZN, želi občina pripraviti na omenjenem območju nov prostorski akt – občinski podrobni prostorski načrt – OPPN.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje v približni velikosti 2,36 ha zajema še nepozidani del v osrednjem delu stanovanjskega območja Trnje zahodno od Prežihove ulice.
Območje deli Kregarjeva cesta. Na območju stoji obstoječa hiša – Kregarjeva 22a. V začetni fazi priprave idejne zasnove se proučijo tudi razmere ob robu območja (zahodno od podaljška Prežihove ulice – črna gradnja, nepozidane posamezne parcele S in V od območja, meja na območje elektro infrastrukture). Natančno se območje določi po seznanitvi lastnikov zemljišč o nameri priprave OPPN in Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje.
Na južnem delu meji na naravni rob. V tem delu se meja območja uskladi tudi z mejo naselja po osnutku OPN.
Natančnejša meja območja se določi v postopku priprave OPPN.
Obravnavano območje zajema parcele št.
*47, *69, 1/381, 210/15, 210/16, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/2, 29/20, 29/21, 29/3, 29/5 del, 29/6, 29/7, 36/18, 36/19, 36/22, 36/23, 36/24, 36/5, 36/6, 36/7 del, 36/73, 36/75, 36/76, 36/77, 36/78, 36/79, 36/80, 36/81, 38/1, 38/4, 38/7, 48/17, 48/29, 48/30, 48/7 vse k.o. Trnje.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave OPPN na podlagi IDZ vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bi bilo potrebno izvesti priključke izven območja (kabliranje elektrovoda).
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, osnutka občinskega prostorskega načrta (v delih, ki niso v nasprotju z veljavnim »planom«), obstoječega ZN, veljavnega DPNja in izkazanih namer lastnikov ter usmeritev KS, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Območje se nameni za gradnjo stanovanjskih hiš, načrtujejo se skupne in prometne površine. Izdela se idejna zasnova pozidave in prometnih ureditev, ki bo izhodišče za pripravo OPPN. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji in površinami za razvoj objektov ter merila in pogoji za urejanje obstoječih objektov.
Državni prostorski izvedbeni akti:
Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice, Uradni list RS, št. 50/12 (v nadaljevanju: »DPN«)
Občinski prostorski akti:
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 29. 3. 1991) in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09)
Namenska raba: Območje stavbnih zemljišč
Ureditveno območje: B4-17S6
Način urejanja: ZN
Obstoječi PIA: Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02, 69/10, 72/10 – popr.)
Obstoječe stanje:
Infrastrukturna opremljenost območja: dostop do javnega cestnega omrežja (LZ 026081), v neposredni bližini območja je vodovod, mešana kanalizacija, elektro, TK in plinovodno omrežje.
Varovalni pasovi in varovana območja:
– Varovalni pasovi infrastrukture in
– Prostozračni daljnovod, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja
– Kulturna dediščina: NI
– Varstvo narave: NI
– Hidrografija: podzemne vode Brežiškega polja.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
+--------------------------------------------------+------------+
|FAZNOST                      |  ROKI  |
|                         | (dni max) |
+---------------------------------------------------------------+
|Uvedba v delo – predložitev IDZ in podatkov          |
+--------------------------------------------------+------------+
|1. faza – izdelava idejne zasnove območja     |   45   |
+--------------------------------------------------+------------+
|2. faza – Izdelava osnutka odloka OPPN,      |   30   |
|obveznih prilog                  |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|3. faza – Pridobivanje smernic in odločbe     |   40   |
|o CPVO                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|4. faza – Usklajevanje smernic in izdelava    |   20   |
|dopolnjenega osnutka               |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|5. faza – Javna razgrnitev in javna obravnava   |   40   |
+--------------------------------------------------+------------+
|6. faza – Priprava stališč do pripomb       |   15   |
+--------------------------------------------------+------------+
|7. faza – Predstavitev na OS in odborom –     |   30   |
|1. branje                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|8. faza – Izdelava predloga            |   30   |
+--------------------------------------------------+------------+
|9. faza – Pridobivanje mnenj           |   40   |
+--------------------------------------------------+------------+
|10. faza – Priprava usklajenega predloga     |   15   |
+--------------------------------------------------+------------+
|11. faza – Predstavitev na OS in odborom – sprejem|   30   |
+--------------------------------------------------+------------+
|12. faza – Izdelava končnega dokumenta      |   14   |
+--------------------------------------------------+------------+
|13. faza – Objava v Uradnem listu         |      |
+--------------------------------------------------+------------+
Predviden rok za sprejem akta je 11 mesecev od uvedbe v delo.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Navedeni roki predstavljajo oceno, saj ne vključujejo časa, ki bi bil potreben za celovito presojo vplivov na okolje. Odvisni so tudi od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo občina izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana, (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
5. Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice (DPN za HE Brežice);
6. ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Služba za pripravo gradenj in za soglasja, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana (prenosno električno omrežje);
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
8. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);
9. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
10. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja);
11. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
12. Krajevna skupnost Zakot Bukošek Trnje, Bukošek 28/a, 8250 Brežice;
13. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije);
14. Intel Šetinc Branko s.p., Cesta prvih borcev 28a, 8250 Brežice (kabelska TV).
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice
Naročnik OPPN: Občina Brežice
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-1/2012
Brežice, dne 4. januarja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.