Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

184. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 137/1 in 135 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica, stran 604.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 27. 11. 2012 sprejel
S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 137/1 in 135 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica
I.
Ta sklep dopolnjuje Dolgoročni plan – prostorski del – občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list SRS, št. 27/85 in 25/87 in Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11), v nadaljevanju plan, tako da določa širitev območja stavbnih zemljišč v območju urejanja z Odlokom o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94, 5/00, 45/00, 53/11 in 88/11).
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti na podlagi pobudnikov Pušnik Alojza in Milene za razširitev stavbnega zemljišča zaradi razširitve kapacitet obstoječe kmetijske dejavnosti.
III.
V planu se razširi območje stavbnega zemljišča tako, da se razširi oziroma dodatno vključi parcela 137/1 in del parcele 135, obe k.o. Spodnja Ložnica, v skupni izmeri 3325 m² – za potrebe umestitve koritastih silosov, gnojne jame in dozidave kmetijskega objekta – strojne lope.
IV.
Obvezna priloga tega sklepa je Elaborat – Dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč, št. 14/12-SP, Biro 2001 s.p., Slovenska Bistrica.
V.
Ta sklep se pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12).
VI.
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
VII.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2012-13/11c
Slovenska Bistrica, dne 28. novembra 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.