Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

186. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo, stran 605.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 10. 1. 2013 sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Območje OPPN se nahaja na zahodni oziroma jugozahodni strani naselja Dolenje Kronovo. Lokacija je vpeta med prometne koridorje, in sicer avtocesto na zahodni strani, avtocestni priključek na jugozahodni strani, krožno križišče na jugu in regionalno cesto z avtobusnim postajališčem na vzhodni strani. Območje ni pozidano. Dejansko rabo zemljišča predstavljajo njive in travniki, v severozahodnem vogalu območja pa se tik ob avtocesti nahaja gruča visokih dreves iglavcev. Teren v enakomernem naklonu narašča proti zahodu. V severnem delu območja je, nasproti priključka v naselje Dolenje Kronovo, že nakazano križišče nove cone z regionalno cesto in kolesarsko stezo.
(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja območja varovanj:
– ohranjanje narave (EPO Krka – reka, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje kot posebno območje varstva po mnenju Evropske komisije, Natura – vrste);
– kulturna dediščina (Dolenje Kronovo – arheološko območje; arheološka dediščina – evid. št. 15537);
– državno cestno omrežje (avtocesta A2, odsek 0026 Kronovo–Dobruška vas in odsek 0125 priključek Kronovo, ter regionalna cesta R2-488, odsek 1513 Kronovo–Dolenje Kronovo in odsek 0224 Otočec–Kronovo; velja Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo (Uradni list RS, št. 22/05 (48/05 popr.), 33/07 – ZPNačrt);
– vodovarstveno območje – 2. in 3. varstveni režim (velja Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, 9/88 in 10/88, Uradni list RS, št. 64/95, 23/96 popr.));
– prenosni plinovod na relaciji MRP Krško–MRP Novo mesto (velja Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90)).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. Severni del cone se nameni turistično storitvenim dejavnostim z javnim parkiriščem, ki služi tudi jedru naselja Dolenje Kronovo, južni del pa proizvodnim in prometnim površinam (parkirišče za tovornjake, parkovno urejen prostor za avtodome ipd.). Zasnova cone je fleksibilna, pri čemer se predvidijo tudi zelene površine v obliki drevoredov, gruč dreves, zelenic ipd. Cona se priključuje na regionalno cesto preko dveh priključkov, in sicer v že formiranem štirikrakem križišču na regionalni cesti in južno od njega. Sočasno se določijo tudi ustrezne rešitve za območja ostale prometne in druge infrastrukture, vključno z varovanjem okolja.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja je velikosti približno 10,3 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot DOK-OPPNa na območju urbanističnega načrta Dolenje Kronovo, po namenski rabi pa sodijo v območje centralnih dejavnosti (CU; severni del) in v območje proizvodnih dejavnosti (IG; osrednji in južni del). Z vseh strani je omejeno z območjem avtoceste AC-DPN1, ki po namenski rabi sodi v območje prometne infrastrukture (PC).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi že izdelanih strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(postopek priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep županje o začetku priprave OPPN (januar 2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu (15 dni po podpisu sklepa s strani županje);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetskega načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smernic (15 dni);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu: CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor najustreznejše variante (15 dni);
4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in priprava gradiva za prvo obravnavo (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu (20 dni);
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani občine in potrditev stališč do pripomb in predlogov (7 dni);
6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo mnenja (15 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije (15 dni po sprejemu na občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
(3) V času trajanja postopka priprave OPPN je potrebno pridobiti tudi sklep Vlade Republike Slovenije o načrtovanju prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta na podlagi 43. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, (106/10 popr.), 57/12).
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice;
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Plinovodi d.o.o, Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p 3720, 1001 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podanega predloga. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala v skladu z dogovorom po pogodbi med lastniki, investitorji in Občino Šmarješke Toplice.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šmarješke Toplice ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0008/2012-6
Šmarješke Toplice, dne 10. januarja 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.