Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

175. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, stran 585.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
1.
Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:
1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
in padavinske odpadne vode z javnih površin:
1.1. omrežnina:         6,7469 EUR/mesec
1.2. odvajanje:          0,3652 EUR/m3
2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode z javnih površin:
2.1. omrežnina:         1,3612 EUR/mesec
2.2. čiščenje:           0,4471 EUR/m3
3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami:
3.1. omrežnina:         1,3612 EUR/mesec
3.2. storitev praznjenja:     0,2981 EUR/m3.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene, določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 2. 2013, razen cene pod točko 3.2., ki se začne uporabljati s 1. 1. 2014.
Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.