Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 3502-608/2012 Ob-1110/13 , Stran 207
Št. 3502-608/2012 Ob-1110/13
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 4. člena Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/12), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12),
javno zbiranje ponudb
za oddajo v uporabo javnih površin v lasti Mestne občine Celje zaradi postavitve kioskov
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet oddaje v uporabo: predmet oddaje v uporabo so javne površine v lasti Mestne občine Celje, namenjene za postavitev kioskov, navedene v spodnjem seznamu. 3. Izhodiščna uporabnina: Izhodiščna uporabnina za lokacije pod zaporedno št. od 2 do 10, znaša v skladu z 22. členom Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/12) 0,10 EUR/m2/dan. Izhodiščna uporabnina za lokacijo pod zaporedno št. 1, znaša v skladu z 22. in 28. členom Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/12) 0,005 EUR/m2/dan. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmet javnega zbiranja ponudb so vse zgoraj navedene lokacije predvidene za postavitev kioskov na zemljiščih v lasti Mestne občine Celje. Posamezen interesent se lahko prijavi na poljubno število lokacij v zgornji tabeli. 4. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne letne uporabnine (za 365 dni) na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7141998-70350212, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za uporabo JP za postavitev kioskov«. 5. Pogoji oddaje v uporabo a. Javne površine za oddajo javni površin v uporabo javnih površin v lastni Mestne občine Celje zaradi postavitve kioskov se dajejo v uporabo za najmanj izhodiščno uporabnino. b. Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska prve mesečne uporabnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d. Uporabnik je dolžan plačati DDV. Uporabnik pridobi pravico uporabe javne površine v lastni Mestne občine Celje za namen postavitve kioskov, za dobo treh let, razen za lokacijo pod zap. št. 1, ki se oddaja za dobo maksimalno enega leta, oziroma do začetka izvajanja gradbenih del v okviru projekta prenove Starega mestnega jedra. V času trajanja uporabe je uporabnik dolžan najeto javno površino na svoje stroške redno vzdrževati. Mestna občina Celje in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo, s katero bosta uredila vse medsebojne obveznosti in pravice. 6. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno uporabnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne uporabnine, določene v 3. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2). Na obrazcu je potrebno označiti eno ali več nepremičnin za katere se oddaja ponudba z navedbo ponudbene cene pri vsaki nepremičnini, za katero oddajo ponudbo. c) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), 7. Način in rok plačila uporabnine: uporabnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku, kot bo naveden na računu, ki ga bo občina mesečno izstavila ponudniku. Plačilo uporabnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Drugi pogoji Za lokacije od 1-5 mora izbrani ponudnik pred postavitvijo kioska priložiti pozitivno urbanistično mnenje glede na 7. člen Odloka Zazidalni načrt Staro mestno jedro Celja (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04,57/06, 43/08). Najugodnejši ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Celje na dan oddaje ponudbe, sicer bo izločen iz postopka. 9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih površin zaradi postavitve kioskov« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 4. 2. 2013 do 11. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo občina obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Občina na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji javnih površin zaradi postavitve kioskov v uporabo z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 30. 4. 2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 5. 2. 2013, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. g) Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija pristojnega organa MOC (v nadaljevanju komisija). h) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o oddaji javnih površin v uporabo za namen postavitve, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. i) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezno lokacijo, je najvišja ponujena uporabnina. Če bo med prejetimi ponudbami za posamezno lokacijo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko uporabnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo uporabnino. 10. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi z zbiranjem ponudb za oddajo javnih površin v lasti Mestne občine Celje zaradi postavitve kioskov, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-58-64 (Klemen Terbovc). Besedilo javnega zbiranja ponudb, priloge in vzorec pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje, moc.celje.si.
Mestna občina Celje