Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

133. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče, stran 478.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 21. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče,
– območje sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče in njegovih posameznih faz,
– državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
2. člen
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
1.1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Občina Braslovče je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljevanju: ZUreP-1) v letu 2008 sprejela Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: SPRO) in Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11; v nadaljevanju: PRO).
PRO je bil v določenih delih odpravljen z odločbo št. U-I-151/11-21 z dne 5. 7. 2012 Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju: odločba US), zato je Občina Braslovče dne 21. 12. 2012 s sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče, že pričela s spremembami, ki se nanašajo zgolj na posamezne uskladitve PRO za parcialna območja, za katere zaradi odločbe US ne velja noben prostorski akt.
S temi spremembami in dopolnitvami SPRO in PRO pa Občina Braslovče pristopa k pripravi celovitega prostorskega akta, ki bo tako po vsebini kot obliki sledil določbam novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljevanju: ZPNačrt).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO oziroma predvidene pobude so tako strateške kot izvedbene narave, med drugim so razlogi naslednji:
– pripravi se enovit prostorski akt z vsebino kot jo ZPNačrt določa za občinski prostorski načrt, SPRO postane njegov strateški del, PRO pa njegov izvedbeni del;
– v skladu s šestim odstavkom 47. člena ZPNačrt se proučijo prejete izražene razvojne potrebe drugih oseb, ki so podane kot pobude; občina jih vključi v osnutek, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo;
– prostorske enote strnjenih naselij se načrtujejo tako, da se znotraj enot, kolikor je to smiselno, določijo vsa zemljišča kot stavbna zemljišča, ali pa se meje enot racionalizirajo tako, da se zmanjšajo:
– vsebina aktov se uskladi s spremenjenimi zakonskimi podlagami, med drugim se uskladijo določbe glede postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov (pomožnih objektov);
– določijo se podrobnejša merila glede gradnje gospodarske javne infrastrukture, in sicer predvsem glede minimalnih odmikov od mej zemljiških parcel ipd.;
– določijo se pogoji glede možnih posegov na objektih razpršene gradnje;
– za obstoječe objekte izven strnjenih naselij, ki so v javnem interesu, se določijo stavbna zemljišča, npr. za mrliško vežico v Braslovčah, Dom krajanov na Dobrovljah ipd.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev SPRO in PRO bo Občina Braslovče ohranjala vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varovala kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave.
1.2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
SPRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt šteje za občinski strateški prostorski načrt, PRO pa se šteje za občinski prostorski načrt. Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se izvajajo na podlagi 97. člena ZPNačrt ter podzakonskih predpisov in sicer po postopku, ki ga določa ta zakon za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.
3. člen
2. Območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
2.1. Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja SPRO in PRO
Območja sprememb in dopolnitev SPRO in PRO je celotno območje Občine Braslovče.
2.2. Vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt izvedejo po postopku, kot je predviden za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta skladno z ZPNačrt.
Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se izvedejo tako, da:
– se pripravi enovit prostorski akt z vsebino kot jo ZPNačrt določa za občinski prostorski načrt, SPRO postane njegov strateški del, PRO pa njegov izvedbeni del;
– celovita sprememba in dopolnitev SPRO in PRO poteka na način prilagoditve vsebine (besedila in kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam občinskega prostorskega načrta.
4. člen
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev SPRO in PRO na podlagi stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, lastnih razvojnih potreb občine, izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora in izraženih razvojnih potreb drugih oseb, ki so obrazložene in dokumentirane.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev SPRO in PRO se uporabijo vse strokovne podlage, ki so bile izdelane že v postopku priprave SPRO in PRO leta 2008, in sicer:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-14, 05-13, datum: julij, 2005–september, 2006)
– Strokovne podlage za gospodarsko cono Trnava – vzhod v Občini Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-13, datum: 19. 6. 2007)
– Posebne strokovne podlage za območje pobud v postopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občinske evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-13, 05-14, datum: 24. 8. 2007)
– Strokovne podlage za golf igrišče v Občini Braslovče za potrebe izdelave SPRO in PRO (Arhitektura d.o.o., Ljubljana, datum: september 2006)
– Razvojne pobude za poseg v prostor na območju Občine Braslovče v postopku priprave SPRO in PRO; Strokovne podlage s področja kmetijstva (VIZURA Matko d.o.o., februar 2007).
Poleg navedenih strokovnih rešitev niso predvidene nobene druge strokovne podlage. Kolikor se tekom postopka izkaže, da je potrebna pridobitev dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi Občina Braslovče.
5. člen
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Ker praksa sprememb in dopolnitev SPRO in PRO po ZPNačrt še ni vzpostavljena, so roki informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. faza:
1.a faza: sklep o začetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave
/ december 2012/
1.b faza: poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude
/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo; občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitev 60 dni /
1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic
/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni /
2. faza: priprava osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
/ 90 dni od opredelitve glede pobud oziroma izraženih razvojnih potreb oziroma 60 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze /
3. faza: posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MzIP)
/ MzIP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /
4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo mnenje k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; kolikor bo odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci
/ kolikor zaradi mnenj iz 4. faze občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO iz 6. faze, o tem obvesti MzIP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med občino in nosilci /
6. faza: priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oziroma od zadnje uskladitve iz 5. faze /
7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči občine
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /
8. faza: priprava predloga sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /
9. faza: posredovanje predloga sprememb in dopolnitev SPRO in PRO iz 8. faze te točke na MzIP
/ MzIP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /
10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo mnenje k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
11. faza: uskladitev predloga sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
12. faza: sprejem sprememb in dopolnitev SPRO in PRO na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh občine.
6. člen
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
5.1. Sodelovanje z nosilci v postopku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Občina Braslovče pripravi osnutek sprememb in dopolnitev SPRO in PRO na podlagi splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora skladno s 47. členom ZPNačrt.
Po proučitvi izraženih razvojnih potreb drugih oseb in opredelitvi glede njihove skladnosti, občina glede na obseg in vsebino skladnih razvojnih potreb presodi, ali pristopi k pridobivanju posebnih smernic skladno s 47. členom ZPNačrt. K pridobivanju posebnih smernic pristopi, če na podlagi razvojnih potreb oceni, da splošne smernice državnih nosilcev ne zadoščajo za pripravo osnutka ali če to narekujejo posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju posameznih prostorskih ureditev. Na enak način tudi presodi, ali je za pripravo osnutka potrebno pridobiti tudi smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora.
Državne in lokalne nosilce urejanja prostora pozove k predložitvi prvih mnenj k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev SPRO in PRO (4. faza 4. točke tega sklepa) in k predložitvi drugih mnenj k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev SPRO in PRO (10. faza 4. točke).
5.2. Nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
Državni nosilci so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za področje razvoja poselitve
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za področje kmetijstva
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom za ribištvo Slovenije za področje gozdarstva, lovstva in ribištva
– Agencija RS za okolje z Oddelkom območja Savinje za področje rabe in upravljanja z vodami
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za področje ravnanja z odpadki in čistilnih naprav
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za področje hrupa in kakovosti zraka
– Agencija RS za okolje za področje meteorologije
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z Zavodom RS za varstvo narave za področje ohranjanja narave
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor z Družbo RS za avtoceste in s Slovenskimi železnicami za področje prometa (promet, ceste, avtoceste, železnice, letalstvo)
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za področje mineralnih surovin in rudarstva
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za področje tehnoloških parkov in visokega šolstva
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport s Telekomom d.d. za področje telekomunikacij
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za področje energetike
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje turizma
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje blagovnih rezerv
– Ministrstvo za delo, družino in socialne razmere za področje socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva vojnih grobišč
– Ministrstvo za zdravje za podorje zdravstvenega varstva
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za področje šolstva in športa
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo za področje pravosodja
– Ministrstvo za obrambo za področje zaščite in reševanja
– Ministrstvo za obrambo za področje obrambe
– Ministrstvo za notranje zadeve za področje notranjih zadev.
5.3. Lokalni nosilci urejanja prostora
Lokalni nosilci urejanja prostora so naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh občine: www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter sosednjim občinam: Občini Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Šmartno ob Paki, Mozirje in Občini Nazarje.
Št. 3504-2/2013-1
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.