Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 1811-12-0710 Ob-1184/13 , Stran 165
Št. 1811-12-0710 Ob-1184/13
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) in pooblastila št. 51145-3/2012/1 z dne 5. marca 2012, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). 2. Opredelitev vsebinskega področja javnega razpisa Mednarodno razvojno sodelovanje – opredelitev: Mednarodno razvojno sodelovanje zajema širok spekter sodelovanja z državami v razvoju. Poleg uradne razvojne pomoči, ki je namenjena spodbujanju gospodarskega razvoja in blaginje držav v razvoju, zajema še druge uradne tokove, kot so izvozni krediti in subvencije, ter zasebne tokove, kot so tuje neposredne investicije, nakazila migrantov in drugo. Države donatorice skladno z razvojnimi cilji tisočletja (Millenium Development Goals – MDG) in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj. Mednarodno razvojno sodelovanje je izraz solidarnosti in interesa razvitih držav. Posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja namreč ogrožajo mir, stabilnost in varnost v svetu. V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 so vsebinske prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja krepitev dobrega upravljanja in pravne države s poudarkom na približevanju evroatlantskim integracijam, varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda in krepitev vloge žensk ter skrb za dobrobit otrok. Mednarodna humanitarna pomoč – opredelitev: Osnovni cilj humanitarne pomoči je lajšanje človeškega trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva. Republika Slovenija namenja humanitarno pomoč ob nujnih humanitarnih krizah in za reševanje post-kriznih razmer po prejemu zaprosila prizadete države ali poziva mednarodne organizacije ter upoštevajoč letni Okvirni program MRS in humanitarne pomoči RS, pripravljen v skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije in Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015. V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 so osnovni cilji humanitarne in pokonfliktne pomoči Republike Slovenije predvsem zmanjševanje revščine in lakote, protiminsko delovanje in pomoč otrokom v pokonfliktnih situacijah. 3. Predmet razpisa in ciljne dejavnosti Predmet javnega razpisa je financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014, ki jih izvajajo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NVO), ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju ustanova) in negospodarske javne službe v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NJS). Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na razpis, morajo biti trajnostno naravnani, inovativni ter morajo v vseh fazah (priprava in izvedba) vključevati pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb skupnosti oziroma držav prejemnic pomoči in na primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne uprave. Predmet javnega razpisa je razdeljen v sedem sklopov: – Sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu (regionalno) – Sklop B: Razvojni in humanitarni projekti v državah vzhodne Evrope – Sklop C: Razvojni projekti v Afriki – Sklop D: Razvojni projekti v Afganistanu – Sklop E: Razvojni projekti v Gvajani – Sklop F: Razvojni projekti na Haitiju – Sklop G: Projekt na področju globalnega učenje in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju 4. Število razpisanih projektov in okvirna višina finančnih sredstev za vsak razpisan projekt Ministrstvo bo za financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 namenilo do 508.000 EUR in sicer po sklopih: – Sklop A: v skupni višini do 72.000 EUR za do dva dvoletna projekta (razdelitev po projektih: en projekt do 20.000 EUR v letu 2013 in do 20.000 EUR v letu 2014 in en projekt na področju človekovih pravic in izobraževanja do 16.000 EUR v letu 2013 in do 16.000 EUR v letu 2014); – Sklop B: v skupni višini do 76.000 EUR za do dva dvoletna projekta (razdelitev po projektih: za en projekt v Ukrajini in Belorusiji do 30.000 EUR v 2013 in do 30.000 EUR v 2014; za en projekt v Moldovi do 8.000 EUR v 2013 in do 8.000 EUR v 2014); – Sklop C: v skupni višini do 240.000 EUR za do štiri dvoletne projekte (za posamezen dvoletni projekt do 30.000 EUR v 2013 in do 30.000 EUR v letu 2014); – Sklop D: v skupni višini do 60.000 EUR za do en dvoletni projekt (do 30.000 EUR v letu 2013 in do 30.000 EUR v letu 2014); – Sklop E: v skupni višini do 10.000 EUR za do en enoletni projekt (do 10.000 EUR v letu 2013); – Sklop F: v skupni višini do 20.000 EUR za do en enoletni projekt (do 20.000 EUR v letu 2013); – Sklop G: v skupni višini do 30.000 EUR za do en dvoletni projekt (do 15.000 EUR v letu 2013 in do 15.000 EUR v letu 2014). Upravičeni prijavitelj lahko na razpis prijavi dvoletne projekte, ki bodo potekali v letu 2013 in 2014 in bodo zaključeni do 10. oktobra 2014 (velja za sklop A, B, C, D in G). Upravičeni prijavitelj lahko na razpis prijavi enoletne projekte, ki bodo potekali v letu 2013 in bodo zaključeni do 10. oktobra 2013 (velja za sklop E in F). Izjemoma se lahko ministrstvo in izvajalec pred podpisom pogodbe dogovorita, da se projekt izvede najkasneje do 31. 12. 2013, pri čemer lahko izvajalec največ do 10% vrednosti projekta uveljavlja v naslednjem proračunskem obdobju, t.j. v letu 2014. V skladu z določili iz 7. poglavja lahko strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi prerazporeditev razpisanih sredstev iz enega ali več sklopov na projekte v drugem/-ih sklopu/-ih, kolikor v posameznem sklopu noben projekt ne doseže minimalnega števila točk. Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en projekt. Za vsak projekt se obvezno pripravi ločena vloga v skladu z navodilom iz razpisne dokumentacije. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli prekliče. 5. Pogoji za prijavitelje na razpis (vsi sklopi) Organizacije, ki se bodo prijavljale na razpis, morajo izkazati izkušnje pri vodenju mednarodnih projektov v tretjih državah ter imeti ustrezne izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financiranih na podlagi predhodnih javnih razpisov ministrstev v Republiki Sloveniji, javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih donatorjev. Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema mednarodnima projektoma v tretjih državah z omenjenega področja, (so)financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izvajanju mednarodih projektov v tretjih državah lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim se prijavitelj prijavlja na razpis, pri čemer mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh mednarodnih projektov v zadnjih petih letih. Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: – nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji; – ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči; in – negospodarske javne službe. 6. Obvezne sestavine in oblika vloge Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije objavljene na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve http://www.mzz.gov.si/. 7. Merila za ocenjevanje Projekti bodo izbrani po posameznih sklopih. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v posameznem razpisanem sklopu na podlagi meril za ocenjevanje opredeljenih v javnem razpisu dobili največ točk. Najvišje možno število točk je 300 za sklope A, B, D, E, F in G ter 320 za sklop C. Prag za uvrstitev projektov med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 70 odstotkov točk. S tem bo zagotovljen izbor najbolj kvalitetnih projektov, ki jih bo ministrstvo v okviru javnega razpisa financiralo. V primeru, da projekt v posameznem sklopu ne doseže vsaj 70 odstotkov vseh točk, lahko strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, imenovana s sklepom, ministra predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi prerazporeditev razpisanih sredstev na projekte v drugem/-ih sklopu/-ih, ki so pri ocenjevanju dosegli prag najmanj 70 odstotkov vseh točk. Morebitne razporeditve sredstev se izvajajo izključno v okviru skupne razpisane vrednosti javnega razpisa. Ocenjevanja posamezne vloge v sklopih bo izvedeno po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Rok za oddajo vlog je 18. februar 2013. Vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig 18. februar 2013). Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014«, kot je razvidno iz obrazca št. 3. 9. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 21. februarja 2013 ob 10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Vloge, ki prispejo prepozno, se neodprte vrnejo prijavitelju. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelja pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni. O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblačena oseba, na podlagi predloga strokovne komisije. 10. Način in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Izvajalci, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od prejema popolnih vlog s strani ministrstva. Izid razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija. 11. Sklenitev pogodb Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Izbranim izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 26. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) se lahko s pogodbo določi predplačilo v višini do 30% predvidenih izplačil. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila je potrebno nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve