Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 3380 Ob-1125/13 , Stran 211
Št. 3380 Ob-1125/13
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
I. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu. II. Predmet prodaje: predmet prodaje je les na panju: A) na nepremičninah parc. št. 1291/86, 1697/18, 1296/5, 1300, 1296/3, k.o. Lož in sicer se prodaja 176 dreves iglavcev in 289 dreves listavcev oziroma 235 m3 iglavcev ter 110 m3 listavcev, skupaj 345 m3 izbranega in označenega drevja v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408 -05-0528- A102/12, ki jo je dne 27. 11. 2012 izdal Zavod za gozdove Slovenije. B) na nepremičninah parc. št. 1706/160, k.o. Lož in sicer prodaja 89 dreves iglavcev in 9 dreves listavcev oziroma 155 m3 iglavcev ter 2,3 m3 listavcev, skupaj 157,3 m3 izbranega in označenega drevja v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408 -05-0528- A101/12, ki jo je dne 27. 11. 2012 izdal Zavod za gozdove Slovenije. C) na nepremičninah parc. št. 1300, k.o. Lož in sicer se prodaja 38 dreves iglavcev, skupaj 29 m3 označenega drevja v skladu z Odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih št. 3408-05-0528-C004/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije dne 27. 11. 2012. D) na nepremičninah parc. št. 1674/37, k.o. Lož in sicer prodaja 46 dreves iglavcev, skupaj 36 m3 označenega drevja v skladu z Odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih št. 3408-05-0528-C003/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije dne 27. 11. 2012. Les pod točkami A, B, C in D se prodaja skupaj. Posekati je potrebno le drevesa, ki so izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja drevja in spravilo lesa mora biti izvedeno v skladu s odločbami Zavoda za gozdove Slovenije. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 1. Registrirana dejavnost: ponudnik mora biti skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa) in prometa z lesom ter izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti; 2. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti dokazilo o plačilu varščine. Varščino v višini 10% od ponujene cene plačajo na TRR Občine Loška dolina št.: 01265-0100002634, z navedbo »Varščina za nakup lesa«. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, in sicer najkasneje v roku 5 dni od dneva odprtja prispelih ponudb; 3. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge: – registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti (izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje); – izjave in potrdila: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave; – potrdilo o plačilu varščine; Prijavni obrazec, Izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, Izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 1. 3. 2013, Izjava o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije, Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranje ponudb in prodaje; – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe. 4. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo ter jo podpisano in žigosano vrniti prodajalcu najkasneje v roku 5 dni od prejema poziva prodajalca. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v določenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 5. Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 25.000,00 EUR (v ceno ni vključen DDV). 6. Župan lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. IV. Pogoji prodaje: 1. Les se prodaja na panju. 2. Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih vlak, spravila in prodaje lesa ter druge morebitne stroške nosi kupec. 3. Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za gozdove Slovenije iz II. točke javnega zbiranja ponudb. 4. Izbrani ponudnik mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah oziroma mora gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. 5. Po končanih delih mora izbrani ponudnik odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi s spravilom lesa. 6. Kupec mora kupnino po pogodbi poravnati v dveh enakih obrokih v roku 8 dni od dneva izstavitve računov, pri čemer bo račun za prvi obrok izdan do dne 1. 5. 2013, račun za drugi obrok pa do dne 1. 6. 2013. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Loška dolina ima v tem primeru pravico obdržati že plačano varščino. V. Postopek izbire ponudnika: 1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan. 2. Odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2013 ob 12. uri, v prostorih Občine Loška dolina. 3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. 4. Kupoprodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. 5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve. 6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do dne 1. 3. 2013. VI. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. VII. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Občine Loška dolina http://www.loskadolina.si. Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja na elektronski naslov: obcina@loskadolina.si. VIII. Način oddaje in rok za oddajo ponudbe Ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo lesa«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je vključno do dne 25. 1. 2013, do 12.ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do dne 25. 1. 2013 do 12. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Loška dolina, www.loskadolina.si.
Občina Loška dolina