Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1115/13 , Stran 177
Ob-1115/13
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi: 1. interesna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, 2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 3. kakovostni šport, 4. vrhunski šport, 5. športna rekreacija, 6. šport invalidov, 7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih (društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja), 8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane na območju Mestne občine Nova Gorica (organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev). Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega razpisa. Namen javnega razpisa je spodbujanje športne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa in sofinanciranje tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni občini Nova Gorica. II. Okvirna višina razpisanih proračunskih sredstev je 452.000,00 € in sicer iz naslednjih proračunskih postavk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine razpisanih sredstev v primeru, da se višina sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi razpisanih sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Na razpis se lahko prijavijo: – športna društva, – športna združenja in zveze, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica, – vrtci in osnovne šole, – poklicne, srednje, višje in visoke šole, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. IV. Splošni pogoji kandidiranja: Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje: – so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje športnih programov, – imajo na dan objave razpisa najmanj eno leto registrirano dejavnost, – imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva), – imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju, – vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov, – imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za večje športne prireditve, – niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za iste programe, – program je neprofitne oziroma nekomercialne narave, – imajo najmanj 75% aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica, razen v primeru, da se na razpis prijavijo izvajalci, s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih društev, za katere se pri vrednotenju programa upošteva število članov s stalnim bivališčem v mestni občini, – imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina, – niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa v preteklem letu, če so na njem sodelovali. V. Posebni pogoji kandidiranja: – športna društva kandidirajo samostojno, – društva, ki kandidirajo za pridobitev sredstev pod sedmo alinejo I. točke morajo priložiti tudi program dela z opredeljenim razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev, – društva, ki so člani Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi in društva, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. Prav tako ne morejo kandidirati prijavitelji, ki enake programe prijavljajo na druge razpise Mestne občine Nova Gorica. VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na posamezni proračunski postavki ter za sedmo alinejo I. točke tudi na osnovi mnenja strokovne službe Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del razpisa. VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu (obrazci od št. 6 do 17.). Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem izvodu za vse prijavljene programe), ki so navedene v razpisnem obrazcu Prijava-šport 2013. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27) in na Javnem zavodu za šport Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-0-353 (Robert Cencič). VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis – Šport 2013 – Ne odpiraj, do vključno 11. februarja 2013, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 11. 2. 2013 do 10. ure prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I). Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju. Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno: – naslov sofinancerja, – označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, – opozorilo »Javni razpis za šport– Ne odpiraj« (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«), – naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže. IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja pet članska strokovna komisija za oceno športnih programov, ki jo s sklepom imenuje župan. X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 11. 2. 2013, v prostorih Mestne občine Nova Gorica. XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 45 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica