Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

155. Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza«, stran 502.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme novelacija programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe komunalne opreme v obračunskem območju,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec pred priključitvijo plača občini.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja parcele s komunalno opremo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja obsega del območja 1. faze zazidalnega načrta Hrastje v Ribnici R7-S11 (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/90, Uradni list RS, št. 44/98, 21/01 in 111/08), kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na komunalno opremo oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje je enako za vodovodno omrežje, cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Na območju opremljanja je zgrajeno cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, kar predstavlja obstoječo komunalno opremo obračunskega območja.
Tehnične podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji, ki je na vpogled na sedežu Občine Ribnica.
III. FINANCIRANJE GRADNJE OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
6. člen
(skupni in obračunski stroški gradnje obstoječe komunalne opreme)
Skupni stroški za gradnjo obstoječe komunalne opreme v obračunskem območju so znašali 1.033.108,07 EUR in so določeni na podlagi sklenjenih pogodb in prejetih računov, pri čemer so vrednosti revalorizirane na cene november 2012. Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme so enaki skupnim stroškom.
Tabela: Skupni in obračunski stroški gradnje obstoječe komunalne opreme (v EUR):
+------------------------+--------------------+-----------------+
|    Postavka    | Skupni stroški v |  Obračunski  |
|            |     EUR    | stroški v EUR |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|1. Vodovodno omrežje  |   184.217,51   |  184.217,51  |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|2. Cestno omrežje    |   532.095,67   |  532.095,67  |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|3. Kanalizacija s    |   316.794,89   |  316.794,89  |
|čistilno napravo    |          |         |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|Skupaj         |  1.033.108,07  |  1.033.108,07 |
+------------------------+--------------------+-----------------+
Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo niso določene, ker je obračunsko območje že komunalno opremljeno.
7. člen
(financiranje gradnje obstoječe komunalne opreme)
Finančna sredstva za izvedbo gradnje obstoječe komunalne opreme na območju opremljanja je v celoti zagotavljala Občina Ribnica iz proračuna.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) =(A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela) =   površina parcele
Cp(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme
Dp =       delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
Ct(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =   neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =        posamezna vrsta komunalne opreme
j =        posamezno obračunsko območje.
9. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je Dpi:Dti = 0,7:0,3,
Faktor dejavnosti za stanovanjske objekte (oznaka 11 v klasifikaciji CC-SI) Kdej je 0,8.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnega prostorskega akta.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Za potrebe odmere komunalnega prispevka se podatek povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
10. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški investicije iz 6. člena tega odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo v obračunskem območju
+------------------------------+----------------+---------------+
|    Komunalna oprema    |Cp(ij) (EUR/m2) |Ct(ij) (EUR/m2)|
+------------------------------+----------------+---------------+
|1. Vodovodno omrežje     |   3,517   |  15,300   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|2. Cestno omrežje       |   10,159   |  44,194   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|3. Kanalizacija s čistilno  |   6,048   |  26,312   |
|napravo            |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
12. člen
(prispevek zavezancev pri izgradnji obstoječe komunalne opreme)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji obstoječe komunalne opreme v območju opremljanja, se mu ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do revalorizirane višine vložka. V primeru, da ta presega obračunan komunalni prispevek se razlike ne vrača, lahko pa investitor preostanek vložka uveljavlja pri drugih investicijah v Občini Ribnica, kjer bi sicer moral plačati komunalni prispevek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ribnica.
14. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
15. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza« (Uradni list RS, št. 25/11).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2012
Ribnica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.