Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 322-238/2012 Ob-1131/13 , Stran 188
Št. 322-238/2012 Ob-1131/13
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-238/2012, z dne 11. 1. 2013, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2013
1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2013. Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vabilo oziroma obveščanje obiskovalcev prireditve mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat ali letak (ne štejejo fotokopirani plakati in letaki), oglas v medijih (tiskan medij, internetni medij, radijski oglas, TV oglas itd.). Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom in mladini. Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Le te niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa. 2. Pogoji in merila Pogoji: Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.): – društva in zveze društev, – ustanove in druge organizacije, – zasebni zavodi, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa in ne bodo redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2013 ter niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10). Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve prijaviteljev: – ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev; – ki bodo izvedene v letu 2013 in v Mestni občini Koper; – ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – ki v letu 2013 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine Koper; – imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; – dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta; – katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki niso predmet javnega razpisa. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja, izobraževalne ustanove in javni zavodi. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo predložili original izvoda tiskanega letaka ali plakata oziroma drugega promocijskega materiala (ne veljajo fotokopirani materiali v primeru, da prijavitelj uveljavlja račun za oblikovanje in tisk plakatov in letakov) ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju in ostale obvezne priloge, ki so podrobneje opredeljene v obrazcu končnega poročila, ki je del razpisne dokumentacije. Merila: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 3. Okvirna višina sredstev Višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša do največ 190.000,00 EUR. Razpisana sredstva bodo prijaviteljem dodeljena po naslednjem ključu: – na 1. razpisnem roku največ do 30.000 EUR; – na 2. razpisnem roku največ do 140.000 EUR ter preostanek neporabljenih sredstev s prvega razpisnega roka; – na 3. razpisnem roku preostanek neporabljenih sredstev (največ do 20.000 EUR). Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo izplačalo do tiste višine odobrenih sredstev, kot bo priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje: – do 18. februarja 2013, za prireditve, ki so se izvedle oziroma se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2013, – do 18. marca 2013, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. maja do 30. septembra 2013, – do 19. avgusta 2013, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. oktobra do 31. decembra 2013, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega razpisa. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 18. februarja, 18. marca oziroma 19. avgusta 2013, skladno z opredeljenimi datumi izvedbe prireditve. Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-238/2012, prireditev«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. 7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 21. februarja, 21. marca oziroma 22. avgusta 2013, ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-464, pri Špeli Rajtenbah.
Mestna občina Koper