Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 033-01/2013 Ob-1082/13 , Stran 171
Št. 033-01/2013 Ob-1082/13
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/11 in 108/12), in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/07 in 13/09) Občina Laško objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško v letu 2013
I. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško v letu 2013 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: – Ukrep 1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; – Ukrep 2 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu; – Ukrep 3 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: (1) Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: – kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine Laško, v predpisanem roku oddajo zbirno vlogo za tekoče leto in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev). (2) Za zagotavljanje tehnične podpore: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci). (3) Za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče v občini, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko v skladu s sklepom župana prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja potreba. Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za: – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 36.000,00 EUR, – urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: 13.000,00 EUR. Predmet pomoči: 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. 1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih) na kmetijskih gospodarstvih. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Omejitve: Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. Skupna višina dodeljenih sredstev iz Ukrepov 1 in 3 v programskem obdobju 2007–2013 ne sme preseči 7.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo. Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške; – stroške zavarovanja; – stroške za refinanciranje obresti; – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; – investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč; – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; – nakup enoletnih rastlin; – investicije v naložbe trgovine; – investicije, ki se izvajajo izven območja občine; – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU; – nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki. Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog. Upravičeni stroški so naslednji: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …); – stroški nakupa materiala, opreme, stroški posodobitve in novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče); – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …); – pri izvedbi naložbe v postavitev pašnikov, agromelioracijskih del in ureditev dostopov se prizna prispevek v naravi vlagatelja v primeru, če je to upoštevano v načrtu izvedbe projekta s popisom del; – stroški ureditve dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih) na kmetijskih gospodarstvih (stroški izdelave načrta za ureditev, stroški strojnih storitev in materiala, razen stroški rekonstrukcije in izgradnje gozdne poti in gozdnih vlak); – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Najvišji znesek dodeljene pomoči za Ukrep 1 je 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Maksimalna predračunska vrednost naložbe za Ukrep 1 lahko znaša 12.000 € brez davka. Prav tako najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju oziroma kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov, kjer gre za sofinanciranje naložb (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah), se lahko za tovrstne prijave skupaj odobri največ 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 8.000,00 EUR. Predmet pomoči: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: – pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičeni stroški so naslednji: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroški publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Komisija bo ocenila pravočasne in popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 20 točk. Sredstva bodo razdeljena na osnovi doseženih točk in glede na razpoložljiva sredstva na tej proračunski postavki. Pomoči de minimis 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 15.000,00 EUR. Predmet pomoči: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: – predelava kmetijskih proizvodov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); – dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; – zbiranje in kompostiranje organskih snovi; – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Omejitve: Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. Skupna višina dodeljenih sredstev iz Ukrepov 1 in 3 v programskem obdobju 2007–2013 ne sme preseči 7.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo. Podpore se ne dodelijo: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se lahko do 50% upravičenih stroškov. Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog. Upravičeni stroški so: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa opreme; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Najvišji znesek dodeljene pomoči znotraj Ukrepa 3, za namen: – nakup opreme in ureditev prostorov za dopolnilno dejavnost je 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto; – promocija in udeležba na izobraževanjih ali usposabljanjih je 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za Ukrep 3 ne sme preseči 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Prav tako skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju oziroma kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 200.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov, kjer gre za sofinanciranje naložb (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah), se lahko za tovrstne prijave skupaj odobri največ 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. V. Roki za predložitev prijav in način predložitve, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško v letu 2013«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2013 – ukrep (Ukrep 1, ukrep 2 ali ukrep 3)«, od začetka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov (Ukrep 1.1, Ukrep 1.2, Ukrep 2 ali Ukrep 3), mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Obravnavanje vlog Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. Pri Ukrepih 1.1, 1.2 in 3 komisija, glede na doseženo število točk posameznega vlagatelja, oblikuje seznam upravičencev. Seznam upravičencev se oblikuje za vsak ukrep posebej in sredstva se glede na število doseženih točk delijo upravičencem do porabe sredstev na posamezni proračunski postavki. Kolikor se po končanem ocenjevanju izkaže, da imata dva ali več vlagateljev enako število točk pri posameznem ukrepu ima prednost tisti, ki dosega več točk pri merilih za izbor prijav. Upoštevajo se dosežene točke znotraj posameznih meril, in sicer je prednostni vrstni red določen po zaporednih številkah meril za vsak ukrep. Če na podlagi doseženega števila točk znotraj posameznega merila ne bo mogoče razdeliti sredstev, se upošteva kronološki vrstni red, to je oddaja pravočasne vloge. Komisija v tem primeru preveri uro in datum oddaje priporočene pošiljke oziroma uro in datum prejema pošiljke (vloge) na Občini Laško. V primeru, da vloga ne bo popolna pa po uri in datumu oddaje dopolnitve predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge. Pri Ukrepu 2 bodo sofinancirane vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 20 točk. In sicer bodo sredstva razdeljena upravičencem, glede na doseženo število točk. Komisija bo glede na razpoložljiva sredstva na tej proračunski postavki in število vseh točk izračunala povprečno vrednost točke. Vrednost, ki jo lahko prejeme upravičenec se izračuna tako, da se pomnoži število doseženih točk in povprečna vrednost točke. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni in vloge, ki ne bodo oddane v roku, bodo s sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča občinska uprava s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičenih stroških za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na Občino Laško najkasneje do v razpisu določenih rokov za oddajo zahtevkov. Pri Ukrepu 2 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu je možno vlagati delne zahtevke (največ 3) glede na finančno ovrednoten program izvajalca v letu 2013. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Skupna višina dodeljenih sredstev iz Ukrepov 1 in 3 v programskem obdobju 2007–2013 ne sme preseči 7.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo. Vlagatelju, ki se prijavi hkrati na več ukrepov, kjer gre za sofinanciranje naložb (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah), se lahko za tovrstne prijave skupaj odobri največ 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2013. VII. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Laško in v Uradu za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić, tel. 03/73-38-736, e-naslov: edina.memic@lasko.si, v času uradnih ur.
Občina Laško