Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1140/13 , Stran 193
Ob-1140/13
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03 in 99/11) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo v letu 2013 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov športa, ki jih bo v letu 2013 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna. 3. Na razpisu lahko sodelujejo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja v Občini Mežica. 4. Pogoji sofinanciranja: – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini, – da imajo poravnane vse obveznosti do občine in športne zveze. 5. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: – interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju), – vrhunski šport, – kakovostni šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje zvez športnih društev, – propagandna dejavnost v športu. 6. Okvirna vrednost sredstev je Skupna okvirna vrednost sredstev javnega razpisa je 38.255 EUR od tega za: – društva – kakovostni šport 30.604 EUR, – programe športne vzgoje otrok 2.678 EUR, – promocijske prireditve 2.295 EUR, – športno rekreacijo odraslih 2.678 EUR. 7. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom. 8. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni morajo biti viri sofinanciranja. 9. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu Občine Mežica. 10. Rok za prijavo na razpis je 28. februar 2013. 11. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z letnim programom športa in z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna. 12. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe po sprejemu proračuna. 13. Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica s pripisom »Javni razpis – šport«. 14. Podrobnejše informacije so na voljo na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-356.
Občina Mežica