Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

119. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o vozniških dovoljenjih, stran 436.

Na podlagi 24. točke 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11 in 55/12) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik natančneje določa postopek za izdajo vozniškega dovoljenja, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode dodatnih informacij in omejitev, ki jih mora voznik upoštevati pri vožnji vozila v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2012/36/EU z dne 19. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 321, str. 54), način vodenja evidenc izdanih vozniških dovoljenj ter izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj.«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta zadnji stavek.
V tretjem odstavku se beseda »državljana« nadomesti z besedo »osebe«.
3. člen
V 7. členu se na začetku odstavka doda oznaka »(1)«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za izdajo vozniškega dovoljenja se lahko uporabi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta, če kaže pravo podobo osebe.«.
4. člen
Priloga 7 se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Določba 5. člena pravilnika o predložitvi fotografije v digitalni obliki in določba drugega odstavka 7. člena pravilnika se začneta uporabljati z vzpostavitvijo tehnično-tehnoloških možnosti, vendar najpozneje dve leti po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 19. januarja 2013.
Št. 007-494/2012
Ljubljana, dne 19. decembra 2012
EVA 2012-2430-0232
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor