Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 478-4/2013 Ob-1084/13 , Stran 194
Št. 478-4/2013 Ob-1084/13
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena v povezavi s 33. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe), objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje: 1. bivalni kontejner proizvajalca Trimo d.d., Trebnje, v izmeri 5x2 m, leto izdelave 2001, in 2. sanitarni kontejner proizvajalca Trimo d.d., Trebnje, v izmeri 3x2 m, leto izdelave 2001. Predmetna kontejnerja se nahajata na lokaciji stare tržnice na Jesenicah, v neposredni bližini objekta na Cesti maršala Tita 22A, Jesenice. Kontejnerja sta v lasti Občine Jesenice. V času obratovanja tržnice sta bila v upravljanju JEKO-IN-a, Javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. III. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za: – bivalni kontejner znaša 320,00 EUR (brez 20% DDV), – sanitarni kontejner znaša 180,00 EUR (brez 20%DDV). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 10,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine (šteje se, da je kupnina plačana ko v celoti prispe na račun prodajalca) bo prodajalec kupcu izročil predmet javne dražbe v last in posest (prevzem ključev). Kupec mora najkasneje v roku 8 dni od prevzema predmeta javne dražbe le tega, na lastne stroške, odpeljati z lokacije, kjer se trenutno nahaja – stara tržnica na Jesenicah. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 4. 2. 2013, ob 10. uri, v konferenčni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. Višina varščine Najkasneje do 1. 2. 2013 morajo dražitelji položiti varščino: – za bivalni kontejner v višini 64,00 EUR (20% izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-2010004-47804013, s pripisom »varščina za javno dražbo – bivalni kontejner«, – za sanitarni kontejner v višini 36,00 EUR (20% izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-2010004-47804013, s pripisom »varščina za javno dražbo – sanitarni kontejner«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun, uspelemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Bivalni kontejner in sanitarni kontejner se prodaja ločeno, po načelu videno–kupljeno. Davek na dodano vrednost (20% od najvišje izklicane cene) in vse stroške povezne sklenitvijo prodajne pogodbe ter stroške odvoza predmeta javne dražbe plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe komisiji, ob prijavi, predložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) na vpogled – velja za fizične osebe kot dražitelje, – pisno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, kolikor nastopajo kot pooblaščenci pravnih oseb – velja za pravne osebe kot dražitelje. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe)). 5. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za posamezen predmet javne dražbe. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za posamezen predmet javne dražbe. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko, s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list. RS, št. 34/11 in spremembe). IX. Dodatne informacije o nepremičninah Bivalni kontejner in sanitarni kontejner si lahko ogledate na lokaciji stare tržnice na Jesenicah (v neposredni bližini objekta Cesta maršala Tita 22A, Jesenice, po predhodnem dogovoru z Blažem Knificem (JEKO-IN d.o.o.), tel. 041/782-025. Za vse dodatne informacije v zvezi s potekom javne dražbe pa lahko pokličete na tel. 04/58-69-280, kontaktna oseba: Matej Smukavec, in sicer v času uradnih ur, od dneva objave javne dražbe do 1. 2. 2013. Vzorec prodajne pogodbe je dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
Občina Jesenice