Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

147. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 495.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 8., 15., 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 15. redni seji dne 10. 1. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 773/4 – pot v izmeri 43m2, k.o. Radmirje, ID nepremičnine 931-773/4-0.
II.
Zemljišču parc. št. 773/4 – pot v izmeri 43m2, k.o. Radmirje, ID nepremičnine 931-773/4-0 se ukine status javnega dobra in se pri tej nepremičnini vknjiži lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-001/2013-1
Ljubno, dne 9. januarja 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.