Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1090/13 , Stran 223
Ob-1090/13
Na podlagi 37. točke Statuta delniške družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje
21. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 20. 2. 2013, ob 14. uri, v sejni sobi Vitranc Hotela Larix, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev organov skupščine. Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli Mateja Lednik, ki je hkrati preštevalka glasov. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Odpoklic predsednika nadzornega sveta, Uroša Kravosa. Predlog sklepa št. 2: Na predlog delničarja Hit d.d. se odpokliče član nadzornega sveta, Uroš Kravos, stanujoč Žapuže 90, Ajdovščina. Funkcija člana nadzornega sveta preneha z odpoklicem. 3. Kratka predstavitev in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe. Na predlog delničarja družbe Hit d.d. se predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 3: Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se na predlog delničarja Hit d.d. do 14. 12. 2013 (za čas trajanja mandata dosedanjega člana nadzornega sveta, Uroša Kravosa), izvoli Mitja Costantini, stanujoč Šavlijeva ulica 5, Tolmin. Član nastopi funkcijo z izvolitvijo. Obrazložitev Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Delničar Hit d.d. je sklenil, da odpokliče člana nadzornega sveta, Uroša Kravosa in predlaga skupščini, da za člana nadzornega sveta izvoli Mitjo Costantinija, ki bo funkcijo opravljal v trajanju mandata prejšnjega člana nadzornega sveta. Costantini je rojen leta 1980, vendar že z bogatimi izkušnjami na področju trženja. Po izobrazbi je diplomiran ekonomist, od leta 2003 zaposlen na različnih delovnih mestih v družbi Hit d.d. Od leta 2008 opravlja delo direktorja trženja in prodaje. Odlikuje ga sposobnost za opravljanje timskega dela, dobre komunikacijske veščine, pogajalske sposobnosti. Glasovanje in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo Celotno gradivo za sejo skupščine, vključno s pisno predstavitvijo kandidata za novega člana nadzornega sveta, s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d. mag. Miran Čurin, direktor