Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1117/13 , Stran 181
Ob-1117/13
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013
I. V letu 2013 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica: – programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo, – programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, – programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov, – programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja, – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov, – drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. Predmet tega razpisa niso formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, odhodki za plače izvajalcev programov ali projektov, turistična potovanja, turistični izleti in turistična letovanja ter programi s področja zasvojenosti. II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 70.000,00 EUR. Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine razpisanih sredstev v primeru, da se višina sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi razpisanih sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo društva in zveze društev ter druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti. Za prijavitelje se po tem odloku štejejo: – humanitarna in invalidska društva ter organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov mestne občine, – organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov, – druga društva, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja mestne občine in so registrirani za delovanje na področju socialnega varstva. Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo: – subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah. Na javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine ali so financirani iz drugih proračunskih postavk mestne občine. IV. Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali enoto, – so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, – na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov), – program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine, – program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov), – vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi zadnjega javnega razpisa, če so na njem sodelovali, – v primeru, da ima prijavitelj sedež izven mestne občine vendar na območju statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 30% občanov mestne občine in izvajati program na območju mestne občine. V. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en program ali največ dva projekta. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27). VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako “Javni razpis – Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 11. 2. 2013, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 11. 2. 2013 do 10. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija in se bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis. Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom. Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov in projektov in sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom. VII. Izbrani programi oziroma projekti bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov in projektov: vsebina programa/projekta (do 100 točk), utemeljenost in pomen programa/projekta za Mestno občino Nova Gorica (do 20 točk), jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta ter njihova realnost in izvedljivost (do 20 točk), metode dela (do 20 točk), aktualnost in inovativnost programa/projekta (do 20 točk), izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa/projekta (do 40 točk), dostopnost programa/projekta (do 20 točk), status društva, ki deluje v javnem interesu (10 točk). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa. Programi in projekti, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število tock je 250. Končno število točk za posamezni program ali projekt je vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene upravnega organa. Program ali project se sofinancira le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh možnih točk (najmanj 125 točk od možnih 250 točk). Programi in projekti, ki ne dosežejo 125 točk, ne bodo sofinancirani. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa ali projekta je navedena v razpisni dokuntaciji. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na tel. 05/335-03-52 (Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica