Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1137/13 , Stran 167
Ob-1137/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Žiga Turk, minister (v nadaljevanju: Republika Slovenija), na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova ulica 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje je kulturni spomenik državnega pomena graščina Socka z zemljiščem, dvoriščem in potjo, ki obsega parc. št. 837 – dvorišče, v izmeri 1214 m2, poslovno stavbo, v izmeri 141 m2, stanovanjsko stavbo, v izmeri 118 m2, garažo, v izmeri 36 m2 (ID-št. stavbe 183 – del št. 3 in ID-št. stavbe 188 – del št. 1), parc. št. 838 – poslovno stavbo, v izmeri 238 m2, parc. št. 839 – stanovanjsko stavbo, v izmeri 580 m2 (stavba z naslovom Socka 30, Vojnik – ID-št. stavbe 187 – del št. 1, del št. 2 in del št. 3) in parc. št. 712/2 – cesto, v izmeri 816 m2, vse 1047, k. o. Čreškova. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, niso proste oseb in stvari, ker v nepremičninah živita 4- in 5-članska družina. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe. 4. Predkupna pravica Na nepremičninah obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Odloka o predkupni pravici Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/05). Nepremičnine (v nadaljevanju: Graščina Socka) se na javnem razpisu prodajajo kot celota. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, če Občina Vojnik ne bo uveljavila predkupne pravice v skladu s 87. členom ZUreP-1, in sicer v 15 dneh po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice občine. Če bo občina izkoristila svojo predkupno pravico, bo najugodnejšemu ponudniku vrnjena vplačana varščina. 5. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 233.000,00 EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1000 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Če bi enako ceno ponudila dva ali več ponudnikov, se bodo z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun proračuna RS št. 01100-6300109972, sklic na 18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki). 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine in vknjižbi v zemljiško knjigo. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. 8. Informacije: zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovijo na elektronski naslov: gp.mizks@gov.si. Po predhodnem dogovoru si je predmet nakupa mogoče ogledati. Kontaktna oseba prodajalca je Alenka Kuševič (tel. 01/478-46-01). 9. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in osnutek pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani http://www.mizks.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov: gp.mizks@gov.si. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na podračun proračuna RS št. 01100-6300109972, sklic na 18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki). Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v 30 dneh po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži. Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjena in podpisana vzorca pogodbe ter dokazilo o plačani varščini se pošljejo v zaprti ovojnici na naslov prodajalca (Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija) s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup Graščine Socka«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je 11. 3. 2013. Ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. 10. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 2013 ob 10. uri na naslovu prodajalca: Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, sejna soba v 2. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. 11. Drugi pogoji: – v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – ponudniki morajo s ponudbo predložiti projektno nalogo z opisom rabe kulturnega spomenika, ki bo skladna z Odlokom o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 111/00) in predvideno finančno konstrukcijo; – ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske ponudnike, če takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke); – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; – nepremičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, poznejše reklamacije ne bodo upoštevane; – ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece, šteto od zadnjega dneva roka za oddajo ponudb. 12. Komisija Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z ZUreP-1.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije