Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

118. Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin, stran 435.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena in drugega odstavka 13. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za infrastrukturo in prostor v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K
o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejši način izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in način določanja indeksov vrednosti nepremičnin.
II. METODA IZRAČUNAVANJA LETNIH INDEKSOV CEN NEPREMIČNIN
2. člen
(izračunavanje letnih indeksov cen nepremičnin)
(1) Letne indekse cen nepremičnin se izračunava za nepremičnine, za katere se v skladu s predpisom, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, za izračun vrednosti uporabi model vrednotenja za stanovanja (STA), model vrednotenja za hiše (HIS), model vrednotenja za pisarne (PPP), model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME) ali model vrednotenja za gozdna zemljišča (GOZ).
(2) Letne indekse cen nepremičnin se za nepremičnine iz prejšnjega odstavka izračunava kot srednje cene na enoto v preteklem koledarskem letu po območjih s podobnimi značilnostmi ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: analitična območja). Analitična območja se oblikujejo na podlagi podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih, ki so evidentirani v evidenci trga nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: transakcije nepremičnin), na podlagi velikosti relativnih sprememb cen posameznih vrst nepremičnin v določenem časovnem obdobju.
(3) Pri izračunu letnih indeksov cen nepremičnin se uporabijo kakovostno pregledani in nadgrajeni podatki iz evidence trga nepremičnin in drugi preverjeni podatki za generalno vrednotenje nepremičnin.
(4) Letne indekse cen nepremičnin in letno poročilo o trgu nepremičnin objavi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh najkasneje v 90 dneh po preteku koledarskega leta.
3. člen
(metoda izračuna srednjih cen na enoto)
(1) Srednje cene na enoto iz drugega odstavka prejšnjega člena se izračuna po analitičnih območjih kot aritmetično sredino cen posamezne vrste nepremičnin na enoto. Enota za izračun je:
– za nepremičnine, za katere se za izračun vrednosti uporabi model vrednotenja za stanovanja (STA) ali model vrednotenja za pisarne (PPP): cena na kvadratni meter (m²) uporabne površine,
– za nepremičnine, za katere se za izračun vrednosti uporabi model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME) ali model vrednotenja za gozdna zemljišča (GOZ): cena na kvadratni meter (m²) površine,
– za nepremičnine, za katere se za izračun vrednosti uporabi model vrednotenja za hiše (HIS): cena hiše z zemljiščem.
(2) Aritmetična sredina cene na enoto »cena na kvadratni meter (m²) uporabne površine« in »cena na kvadratni meter (m²) površine« se izračuna po naslednji enačbi:
(3) Aritmetična sredina cene na enoto »cena hiše z zemljiščem« se izračuna po naslednji enačbi:
(4) Srednje cene na enoto se izračuna vsaj za obdobje koledarskega leta. Če na analitičnem območju v posameznem časovnem obdobju za posamezne vrste nepremičnin ni bilo izvedenih nobenih transakcij, se za te vrste nepremičnin srednjih cen na enoto ne izračuna.
III. METODA DOLOČANJA INDEKSOV VREDNOSTI NEPREMIČNIN
4. člen
(izračunavanje in določanje indeksov vrednosti nepremičnin)
(1) Indeksi vrednosti nepremičnin se izračunavajo po vrstah nepremičnin kot so določene z modeli vrednotenja nepremičnin v skladu s predpisom, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin.
(2) Indeksi vrednosti nepremičnin se izračunavajo kot kumulativni indeksi vrednosti nepremičnin za obdobje:
– od datuma, ki je v predpisu o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin določen kot dan, na katerega so nazadnje določeni modeli vrednotenja nepremičnin za posamezne vrste nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: datum določitve modelov vrednotenja), ali
– od datuma, ki je v predpisu o objavi indeksov vrednosti nepremičnin določen kot dan, na katerega so nazadnje določeni indeksi vrednosti nepremičnin za posamezne vrste nepremičnin,
do datuma, na katerega se opravi izračun indeksov vrednosti nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: datum indeksiranja vrednosti).
(3) Pri izračunavanju indeksov vrednosti nepremičnin se uporabljajo kakovostno pregledani in nadgrajeni podatki iz evidence trga nepremičnin in drugi podatki za generalno vrednotenje nepremičnin, in sicer podatki iz obdobja iz drugega odstavka tega člena in podatki, zajeti najmanj za obdobje šestih mesecev po datumu indeksiranja vrednosti nepremičnin.
5. člen
(metoda izračunavanja indeksov vrednosti nepremičnin)
(1) Indeksi vrednosti nepremičnin se izračunavajo na podlagi primerjave vrednosti nepremičnin, izračunane na podlagi modelov vrednotenja nepremičnin v skladu s predpisom, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, in vrednosti nepremičnin, izračunane na podlagi modela vrednotenja nepremičnin, prilagojenega na datum indeksiranja vrednosti iz tretjega odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: model vrednotenja na datum indeksiranja).
(2) Model vrednotenja na datum indeksiranja se določi z umerjanjem modela kot ga za posamezno vrsto nepremičnin določa predpis, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, na način, da se meje vrednostih con, oblika enačb, tabel in točkovnikov ter nabor podatkov o nepremičninah za izračun vrednosti, ne spremenijo.
(3) Pri umerjanju modela vrednotenja na datum indeksiranja se upoštevajo merila množičnega vrednotenja nepremičnin za umerjanje, kot jih določa predpis o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin, v skladu z načinom umerjanja iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin (Uradni list RS, št. 79/08).
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-386/2012
Ljubljana, dne 19. decembra 2012
EVA 2012-2430-0166
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
Soglašam!
 
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost