Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

127. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, stran 465.

Na podlagi druge in pete alinee prvega odstavka 18. člena ter 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), pete točke 11. člena Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12) ter pete točke 26. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08) sprejema Svet Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v soglasju z Vlado Republike Slovenije
T A R I F O
za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) opravlja v skladu z določbami Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12), in jih plačajo uporabniki storitev (v nadaljevanju: uporabnik).
2. člen
(cena storitve)
(1) Cene storitev iz te tarife so določene v eurih.
(2) Po preteku treh (3) let se višina tarif preveri na podlagi analize gibanja dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo cene storitev potrdi svet Agencije za knjigo ob soglasju ustanovitelja. Nove cene se objavi v Uradnem listu in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
3. člen
(način plačila)
(1) Uporabnik plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana na podračun št. 01100-6000027474, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (IBAN: SI5601100-6000027474, SWIFT = BSLJSI2X).
(2) Tarifo plača uporabnik. Plačljiva je v eurih. Uporabnik zagotovi, da JAK prejme celotno ustrezno plačilo.
(3) JAK opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača predlagatelj.
(4) JAK objavi navodila o načinu plačila storitev v besedilih razpisov in pozivov in na svoji spletni strani.
4. člen
(zavezanec in rok plačila)
(1) Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna oseba, ki vloži zahtevo za odločanje o posamični zadevi oziroma za katero JAK opravi storitev iz 5. člena te tarife. Izjema so fizične osebe, ki so brez dohodkov oziroma so prejemniki socialne pomoči, ob predložitvi dokazila.
(2) (Prva Tarifa)
Fizična ali pravna oseba, za katero JAK opravi storitev, mora plačati ustrezni znesek Prve tarife ob prijavi na razpis ali poziv.
(3) (Druga Tarifa)
Fizična ali pravna oseba, za katero JAK opravi storitev, mora plačati ustrezni znesek Druge tarife ob oddaji obrazca zahtevka za izplačilo subvencije JAK za izbrani program ali projekt.
(4) Za fizične osebe na področju knjižničnega nadomestila se strošek administrativne obdelave knjižničnega nadomestila navede na obvestilu o višini knjižničnega nadomestila ter ga JAK odvede ob izplačilu knjižničnega nadomestila.
II. STORITVE JAVNE AGENCIJE
5. člen
(vrsta storitev)
+----------------------------------------+----------------------+
|Prva tarifa               |           |
|Obdelava prijave na razpis ali poziv  |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Večletni razpisi in pozivi:       |           |
|– pravne osebe             |200,00 €       |
|– fizične osebe             |15,00 €        |
|                    |           |
|Enoletni projektni razpisi in pozivi:  |           |
|– pravne osebe             |25,00 €        |
|– fizične osebe             |15,00 €        |
+----------------------------------------+----------------------+
|Druga tarifa              |           |
|Usklajevanje, priprava in sklenitev   |           |
|pogodbe, izvedba plačila, nadzor    |           |
|izvajanja pogodbe, analiza zaključnega |           |
|poročila                |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|– pravne osebe             |4 % pogodbenega zneska|
|                    |sofinanciranja    |
+----------------------------------------+----------------------+
|– fizične osebe             |2 % pogodbenega zneska|
|                    |sofinanciranja    |
+----------------------------------------+----------------------+
|KNJIŽNIČNO NADOMESTILO – DRUŠTVA IN   |           |
|AVTORJI                 |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Društva – večletni razpis        |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|– Prva tarifa              |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Obdelava prijave na razpis ali poziv  |200,00 €       |
+----------------------------------------+----------------------+
|– Druga tarifa             |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Usklajevanje, priprava in sklenitev   |4 % pogodbenega zneska|
|pogodbe, izvedba plačila, nadzor    |sofinanciranja    |
|izvajanja pogodbe, analiza zaključnega |           |
|poročila                |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Strošek administrativne obdelave    |           |
|knjižničnega nadomestila – fizične   |           |
|osebe                  |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|– znesek knjižničnega nadomestila do in |           |
|vključno s 417,00 €           |5,00 €        |
+----------------------------------------+----------------------+
|– znesek knjižničnega nadomestila nad  |           |
|417,00 € do vključno 1000,00 €     |10,00 €        |
+----------------------------------------+----------------------+
|– znesek knjižničnega nadomestila nad  |           |
|1000,00 €                |15,00 €        |
+----------------------------------------+----------------------+
6. člen
Ta tarifa se ne uporablja za projekte, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih agencije, objavljenih pred začetkom veljavnosti te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-130/2012/15
Ljubljana, dne 10. januarja 2013
EVA 2012-3330-0111
Vlasta Vičič l.r.
v. d. direktorice
Javne agencije za knjigo RS
 
Barbara Koželj Podlogar l.r.
predsednica
Sveta Javne agencije za knjigo RS