Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1138/13 , Stran 226
Ob-1138/13
Na podlagi tretje, četrte in pete točke 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d., uprava banke sklicuje
24. skupščino
Raiffeisen Banke d.d.,
dne 18. 2. 2013 ob 13. uri na sedežu družbe, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, sejna soba uprave: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa št.1.: Skupščina ugotovi sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red, sestavo delovnega predsedstva skupščine (predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Predlog za izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 2.: Za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let se izvolita Hannes Mösenbacher in Georg Feldscher. Skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Klemensa Hallerja in Razvana Munteanuja, ki jima mandat preneha z dnem skupščine. Gradivo za 24. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, vključno s predlaganimi spremembami statuta in letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter druge informacije, so delničarjem na voljo in na vpogled na sedežu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave, Zagrebška cesta 76, Maribor, vsak delavnik med 9. in 12. uro. V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. in določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo vpisani v delniško knjigo banke najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne, tj. 14. 2. 2013 (presečni dan) pred zasedanjem skupščine v Oddelek centralne bančne operative Raiffeisen Banke d.d., Zagrebška ulica 76, Maribor in bodo hkrati deponirali pisna dokazila o pooblastitvi in zakonitem zastopanju. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence, da se registrirajo pri tajništvu uprave Raiffeisen Banke d.d. pol ure pred zasedanjem skupščine. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani banke, www.raiffeisen.si. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina banke veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava Raiffeisen Banke d.d. Gvido Jemenšek Klemens Nowotny