Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1153/13 , Stran 227
Ob-1153/13
Na podlagi 32. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 28. 3. 2013 ob 16. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine. 2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2012. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2012, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2012 in s prejemki uprave in članov nadzornega sveta v letu 2012. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe. 3. Sprememba članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina odpokliče članici nadzornega sveta Polonco Noč in Ireno Šolar ter imenuje nova člana nadzornega sveta, po predlogu nadzornega sveta. 4. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta. Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega sveta ter predlaganami spremembami statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, vsak delovnik med 9. in 11. uro, od 25. 2. 2013 dalje. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5% osnovnega kapitala, lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po 305/1 členu ZGD-1. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero direktor mag. Iztok Noč