Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 430-1270/2012/6 Ob-1111/13 , Stran 163
Št. 430-1270/2012/6 Ob-1111/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programa Prepoznavanje, pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu pri sprejemu prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, št. 430-1270/2012
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programa v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2014, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega: – izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), – pripravo poročila o razgovoru, – evalvacijo programa, – izvedba vseh ostalih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo programa. Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis – Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; – Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; – Vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa; – Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni; – Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa Merilo za ocenitev vloge je najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ocenjuje se cena informativnega razgovora s prosilcem v Ljubljani in cena informativnega razgovora s prosilcem v Postojni. V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po merilu najnižja cena doseglo enako število točk oziroma bodo te vloge pri ocenjevanju po merilu najnižja cena enako najugodnejše, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih petih letih več preverljivih referenc iz področja dela s travmatiziranimi osebami. Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 15.000,00 EUR (od tega največ 8.000,00 EUR za tolmače) za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2014. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce (letni program 2012) v višini največ 75% (v višini največ 11.250,00 EUR) in sredstev Ministrstva za notranje zadeve v višini najmanj 25%. 6. Predložitev vloge: Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 20. 2. 2013, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 21. 2. 2013. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programa prepoznavanje, pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu pri sprejemu prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, št. 430-1270/2012«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 5. 2. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve