Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

132. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče, stran 475.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 21. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče,
– območje sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče in njegovih posameznih faz,
– državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
2. člen
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PRO
1.1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PRO
Občina Braslovče je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljevanju: ZUreP-1) v letu 2008 sprejela Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11; v nadaljevanju: PRO).
PRO je bil v določenih delih odpravljen z odločbo št. U-I-151/11-21 z dne 5. 7. 2012 Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju: odločba US).
Zaradi te odprave se v Občini Braslovče nahajajo posamezna območja, navedena v 3. členu tega sklepa, za katera ne velja noben prostorski akt, saj je Občina Braslovče hkrati s sprejemom PRO na podlagi ZUreP-1 sprejela tudi Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: SPRO), ki v 4. členu razveljavlja Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93) in Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 51/99).
Za ta območja brez podlage za izdajo gradbenih dovoljenj oziroma za območja brez veljavnih prostorskih aktov je potrebno izdelati spremembe in dopolnitve PRO, ki bodo določila območja namenske rabe prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
Ob tem se SPRO podaljšuje veljavnost na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljevanju: ZPNačrt), ki določa, da se SPRO, ki je bila uveljavljena na podlagi ZUreP-1, šteje za občinski strateški prostorski načrt po ZPNačrt. Nadalje 54. člen ZPNačrt določa, da je lahko strateški prostorski načrt samostojen prostorski akt.
Ker razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev oziroma predvidene pobude ne vplivajo na vsebino strateških usmeritve občine in s tem ne spreminjajo vsebine SPRO, se le-ta ne spreminja in dopolnjuje.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev oziroma predvidene pobude pa vplivajo na vsebino PRO. Zato Občina Braslovče pristopa k spremembam in dopolnitvam PRO.
1.2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PRO
PRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt šteje za občinski prostorski načrt. Spremembe in dopolnitve PRO se izvajajo na podlagi 97. člena ZPNačrt ter podzakonskih predpisov, in sicer po postopku, ki ga določa ta zakon za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.
3. člen
2. Območje sprememb in dopolnitev PRO, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
2.1. Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja PRO
V postopku priprave PRO leta 2008 so bile na PRO pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora. Vsi nosilci so na PRO podali pozitivna mnenja, razen dveh, takratnega Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) in takratnega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), ki sta za posamezne pobude podala negativna mnenja.
Predmet teh sprememb in dopolnitev PRO so območja (pobude), za katera leta 2008 niso bila v celoti pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, torej takratnega MOP in MKGP.
Območja sprememb in dopolnitev PRO so podana v tabeli 1, v kateri je navedeno:
– št. pobude (kot je bila označena v postopku priprave PRO leta 2008),
– list TTN5,
– parcelna št. in k.o.,
– mnenje nosilca (kot je bilo podano v postopku priprave PRO leta 2008; mnenja vseh ostalih nosilcev so bila pozitivna).
Tabela 1
+----------------------------------+--------------------------+
|Št. pobude (list TTN)       |Mnenje iz leta 2008    |
|parcelna št., k.o.        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|171 (G25-22)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc.št. 235, 236, 237, 767, 90/3 |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Gomilsko           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|143 (G25-22)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc.št. 340/1, 8/2        |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Gomilsko           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|26 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 851/4          |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|27 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 851/3          |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|28 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 851/5          |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|57 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 850, 851/1       |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|93 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 849/1, 850       |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|252 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. *30, 887/1, 888/1    |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Grajska vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|6 (G25-23)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 1397          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Latkova vas         |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|317 (G26-41)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 926, 925/2, 1355    |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|285 (G25-2)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 469/102         |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|343 (G25-2)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 469/319         |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|345/a (G25-2)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. *172, *223, 469/146,  |MKGP - POZITIVNO     |
|469/160, 469/161, 469/163,    |             |
|469/164, 469/165, 469/166,    |             |
|469/167, 469/170, 469/171,    |             |
|469/172, 469/173, 469/174,    |             |
|469/175, 469/176, 469/177,    |             |
|469/219, 469/244, 469/279,    |             |
|469/280, 469/283, 469/284,    |             |
|469/286, 469/287, 469/337,    |             |
|469/341, 469/348, 469/349,    |             |
|469/350, 469/351, 469/356,    |             |
|469/357, 469/358, 469/359,    |             |
|469/364, 469/365         |             |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|345/b (G25-2)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 469/191, 469/338,    |MKGP - NEGATIVNO     |
|469/360,             |             |
|469/361, 469/362         |             |
|k.o. Letuš            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|259 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 421           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|82 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 371/1          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|205 (G25-2 in G25-1)       |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 95/117, 95/120, 95/122 |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|300 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 592           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|275 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 564, 565, 566/1, 566/2, |MKGP - NEGATIVNO     |
|566/3, 567, 568, 569, 570, 574/22,|             |
|574/23, 574/24, 574/25, 574/26,  |             |
|574/27, 574/28, 574/29, 574/52,  |             |
|574/53, 574/55, 574/57, 653/1   |             |
|k.o. Male Braslovče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|122 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 452/1,452/3       |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|165 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 451           |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|169 (G25-23)           |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 450/1, 450/3      |MKGP - POZITIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|288 (G25-23)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 192/1, 194/1, 195/1,  |MKGP - NEGATIVNO     |
|197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 220/2,|             |
|222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, |             |
|225, 226, 227, 228, 229, 230,   |             |
|231/2, 232/2, 233/1, 234/2, 235/2,|             |
|236/1, 236/2, 237, 238, 239, 240, |             |
|247, 248, 249, 398, 399, 400, 401,|             |
|402/1, 402/2, 403, 404, 405, 406, |             |
|407, 408, 409/2, 411, 412/2,   |             |
|413/2, 414/2, 415/2, 417, 418/2, |             |
|419/2, 420/3, 420/4, 423/2    |             |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|214 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 22,52/24,52/25     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|134 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 52/21,52/22       |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|302 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 295/1          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Orla vas           |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|272 (G25-11 in G25-12)      |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. *89, *93, *94, 13/1,  |MKGP - NEGATIVNO     |
|13/2, 14/1, 14/2, 1440/2, 15/1,  |             |
|15/10, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5,  |             |
|15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 663/2,  |             |
|805/1, 805/10, 508/12, 805/12,  |             |
|805/7, 805/8, 805/9, 806, 807,  |             |
|808, 809, 810, 811/1, 811/2,   |             |
|812/1, 812/2, 812/3, 813/1, 813/2,|             |
|813/3, 813/4, 813/5, 814, 815,  |             |
|816, 817, 818/1, 818/2, 819/1,  |             |
|819/2, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4,|             |
|820/5, 821, 822, 837/2, 837/3,  |             |
|837/4, 838, 841/2, 841/3     |             |
|k.o. Podvrh            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|196 (G25-2)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 1400/34,1400/39     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Podvrh            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|210 (G25-1)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 1264          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Podvrh            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|262 in 263 (G25-12)        |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. *15, 30, 33, 35, 36, 37,|MKGP - NEGATIVNO     |
|38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,  |             |
|47, *198             |             |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|65 (G25-12)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 182           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|85 (G25-12)            |MOP - NEGATIVNO      |
|parc. št. 69           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|318 in 329 (G25-13)        |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št.*106, 546, 554, 555, 556,|MKGP - NEGATIVNO     |
|561, 562, 563/1, 564/1, 564/3,  |             |
|565/1, 566/1, 567/1, 568/1, 569, |             |
|570, 571/1, 572, 573/1, 573/2,  |             |
|574/1, 574/2, 575, 577, 578,   |             |
|579/1, 579/3, 580, 581/1, 582,  |             |
|935/1, 941/2           |             |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|131 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 538/149,538/429     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|63 (G25-13)            |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 538/244         |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|156 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 443/2          |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|202 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 538/42         |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|203 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 579/1,580        |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|313 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 647           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|322 (G25-12)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 803/2,804,805,947    |MKGP - POGOJNO      |
|k.o. Spodnje Gorče        |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|277 (G25-23)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 180, 181, 182/1, 184/2, |MKGP - NEGATIVNO     |
|185/1, 186, 187, 188, 189, 190,  |             |
|191/3, 193/3, 1110/69, 1122/2,  |             |
|1122/3, 1123/1, 1123/7      |             |
|k.o. Trnava            |             |
|(opomba: parc. št.        |             |
|184/1,185/2,185/3, ki so sredi  |             |
|kompleksa 277 niso odpravljene z |             |
|odločbo US)            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|126 (G25-13)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 455           |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Trnava            |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|266 (G25-12)           |MOP - POZITIVNO      |
|parc.št. *87/21, *140, 229, 230, |MKGP - NEGATIVNO     |
|245, 246, 247, 248, 249, 252, 253,|             |
|254, 255, 256, 257, 259, 260, 261,|             |
|262, 263, 265, 266, 267, 268, 269,|             |
|270, 271, 273, 558/3, 716/1, 719, |             |
|730/2, 730/3           |             |
|k.o. Braslovče          |             |
|(opomba: parc. št. 558/3, ki je  |             |
|razveljavljena z odločbo US ne  |             |
|sodi v ta kompleks 266)      |             |
+----------------------------------+--------------------------+
|263 in 262 (G25-12)        |MOP - POZITIVNO      |
|parc. št. 278,280/2,281/1     |MKGP - NEGATIVNO     |
|k.o. Braslovče          |             |
+----------------------------------+--------------------------+
2.2. Vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
Spremembe in dopolnitve PRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt izvedejo po postopku, kot je predviden za sprejem in dopolnitev občinskega prostorskega načrta skladno z ZPNačrt.
Spremembe in dopolnitve PRO se izvedejo tako, da:
– se posebnih smernic na podlagi 47. člena ZPNačrt ne pridobiva, ker so bila za vsa območja sprememb in dopolnitev PRO v fazi postopka priprave PRO leta 2008 že pridobljene tako smernice kot mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, od teh pa so bila mnenja vseh nosilcev, razen MOP in MKGP, pozitivna,
– se pridobijo mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora zgolj za posamezna območja iz 3. člena tega sklepa,
– se, kolikor bo to potrebno, popravijo zgolj posamezni izseki iz grafičnih načrtov kartografskega dela PRO ali posamezni deli besedila PRO.
Celovita sprememba in dopolnitev PRO na način prilagoditve vsebine (besedila in kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam občinskega prostorskega načrta ni predmet teh sprememb in dopolnitev. Ta je predmet ločenega postopka.
4. člen
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PRO se uporabijo vse strokovne podlage, ki so bile izdelane že v postopku priprave PRO leta 2008, in sicer:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-14, 05-13, datum: julij, 2005–september, 2006)
– Strokovne podlage za gospodarsko cono Trnava – vzhod v Občini Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-13, datum: 19. 6. 2007)
– Posebne strokovne podlage za območje pobud v postopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občinske evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-13, 05-14, datum: 24. 8. 2007)
– Strokovne podlage za golf igrišče v Občini Braslovče za potrebe izdelave SPRO in PRO (Arhitektura d.o.o., Ljubljana, datum: september 2006)
– Razvojne pobude za poseg v prostor na območju Občine Braslovče v postopku priprave SPRO in PRO; Strokovne podlage s področja kmetijstva (VIZURA Matko d.o.o., februar 2007).
Poleg navedenih strokovnih rešitev niso predvidene nobene druge strokovne podlage. Kolikor se tekom postopka izkaže, da je potrebna pridobitev dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi Občina Braslovče.
5. člen
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PRO in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PRO in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Ker praksa sprememb in dopolnitev PRO po ZPNačrt še ni vzpostavljena, so roki informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. faza: sklep o začetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave
/ december 2012/
2. faza: priprava osnutka sprememb in dopolnitev PRO / 60 dni od izbire načrtovalca /
3. faza: posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev PRO iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MzIP)
/ MzIP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /
4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo mnenje k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev PRO
/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati, ker le-ta ni bila določena niti za PRO v letu 2008; kolikor bo odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci
/ kolikor zaradi mnenj iz 4. faze občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PRO, o tem obvesti MzIP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med občino in nosilci /
6. faza: priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PRO
/ 60 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oziroma od zadnje uskladitve iz 5. faze /
7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči občine
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /
8. faza: priprava predloga sprememb in dopolnitev PRO
/ 30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /
9. faza: posredovanje predloga sprememb in dopolnitev PRO iz 8. faze te točke na MzIP
/ MZIP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /
10. faza: občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo mnenje k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev PRO
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
11. faza: uskladitev predloga sprememb in dopolnitev PRO
/ 15 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
12. faza: sprejem sprememb in dopolnitev PRO na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh občine.
6. člen
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
5.1. Sodelovanje z nosilci v postopku priprave sprememb in dopolnitev PRO
Občina Braslovče pripravi osnutek sprememb in dopolnitev PRO na podlagi splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora skladno s 47. členom ZPNačrt.
Posebnih smernic iz 47. člena ZPNačrt Občina Braslovče ne pridobiva, ker so bila za vsa območja sprememb in dopolnitev PRO v fazi postopka priprave PRO leta 2008 že pridobljene tako smernice kot mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, od teh pa so bila mnenja vseh nosilcev, razen MOP in MKGP, pozitivna.
Kljub temu, da je bil PRO v letu 2008 usklajen z vsemi ostalimi nosilci in so bila njihova pozitivna mnenja pridobljena tudi za območje sprememb in dopolnitve PRO na podlagi tega sklepa, Občina Braslovče zaradi morebitnih spremenjenih zahtev ali režimov v fazi pridobivanja prvih in drugih mnenj na spremembe in dopolnitve PRO k njihovi predložitvi pozove vse državne nosilce urejanja prostora. Ti so pozvani k predložitvi prvih mnenj k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev PRO (4. faza 4. točke tega sklepa) in k predložitvi drugih mnenj k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev PRO (10. faza 4. točke).
V fazi usklajevanja mnenj nosilcev urejanja prostora (5. faza 4. točke) se še posebej pozorno izvedejo uskladitve z nosilcema, ki sta pri pripravi PRO v letu 2008 podala negativna mnenja, in sicer z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor za področje razvoja poselitve (ki prevzame vlogo MOP) in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje za področje kmetijstva (ki prevzame vlogo MKGP).
5.2. Nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev PRO
5.2.1. Državna nosilca, ki sta k PRO v letu 2008 podala negativno mnenje
Državna nosilca, ki sta k PRO v letu 2008 podala negativno mnenje, sta:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za področje razvoja poselitve
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za področje kmetijstva.
5.2.2. Ostali državni nosilci skladno s seznamom državnih nosilcev urejanja prostora po področjih z dne 8. 12. 2012 kot ga vodi MzIP (upoštevaje reorganizacijo ministrstev)
Ostali državni nosilci so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom za ribištvo Slovenije za področje gozdarstva, lovstva in ribištva
– Agencija RS za okolje z Oddelkom območja Savinje za področje rabe in upravljanja z vodami
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za področje ravnanja z odpadki in čistilnih naprav
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za področje hrupa in kakovosti zraka
– Agencija RS za okolje za področje meteorologije
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z Zavodom RS za varstvo narave za področje ohranjanja narave
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor z Družbo RS za avtoceste in s Slovenskimi železnicami za področje prometa (promet, ceste, avtoceste, železnice, letalstvo)
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za področje mineralnih surovin in rudarstva
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za področje tehnoloških parkov in visokega šolstva
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport s Telekomom d.d. za področje telekomunikacij
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za področje energetike
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje turizma
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje blagovnih rezerv
– Ministrstvo za delo, družino in socialne razmere za področje socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva vojnih grobišč
– Ministrstvo za zdravje za področje zdravstvenega varstva
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za področje šolstva in športa
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo za področje pravosodja
– Ministrstvo za obrambo za področje zaščite in reševanja
– Ministrstvo za obrambo za področje obrambe
– Ministrstvo za notranje zadeve za področje notranjih zadev.
5.3. Lokalni nosilci urejanja prostora
Lokalni nosilci urejanja prostora so naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh občine: www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter sosednjim občinam: Občini Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Šmartno ob Paki, Mozirje in Občini Nazarje.
Št. 3504-1/2013-1
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost