Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 01/2013 Ob-1085/13 , Stran 204
Št. 01/2013 Ob-1085/13
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03 s spremembami), drugega odstavka 52. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 124/08 – UPB1, 21/11, 96/11, 57/12) ter prvega odstavka 20. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem (št. 0221-1/07, sprejet na 36. redni seji Senata Univerze na Primorskem dne 14. 2. 2007) rektor Univerze na Primorskem, s sedežem na Titovem trgu 4, 6000 Koper, objavlja
javni poziv
za predlaganje člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12) upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavniki študentov in predstavniki delodajalcev. 2. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (13/2003 s spremembami) v 9. členu določa, da je upravni odbor Univerze organ upravljanja, ki ima devet članov, in sicer: – tri predstavnike ustanovitelja, – štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev, – enega predstavnika študentov in – enega predstavnika delodajalcev. Predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornika Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije. 3. Upravičeni predlagatelji so: – Gospodarska zbornika Slovenije, – Obrtna zbornica Slovenije, – Združenje delodajalcev Slovenije, – Združenje delodajalcev OGISTTA preimenovano v Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, – Združenje managerjev Slovenije in – Vlada Republike Slovenije. 4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga. 5. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4, posredujte na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom »javni poziv za predlaganje člana UO UP.« 6. Predloge za javni poziv je potrebno posredovati do vključno 18. 2. 2013.
Univerza na Primorskem