Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 2/2013 Ob-1135/13 , Stran 213
Št. 2/2013 Ob-1135/13
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov Trg mladosti 2 v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema Predmet najema so poslovni prostori Trg mladosti 2 v Velenju, ki stoji na parc. št. 964-2571/4, št. stavbe 3548, ID znak 964-3589-1, k.o. 964 Velenje: – pisarna 1, v izmeri 21,90 m2, – pisarna 2, v izmeri 18,10 m2, – pisarna 3, v izmeri 16,60 m2, – pisarna 4, v izmeri 16,60 m2. – pisarna 5, v izmeri 18,10 m2, – pisarna 6, v izmeri 8,05 m2, – pisarna 7, v izmeri 8,15 m2, – pisarna 8, v izmeri 8,15 m2, – pisarna 9, v izmeri 8,05 m2, – pisarna 10, v izmeri 15,30 m2, – pisarna 11, v izmeri 16,65 m2, – pisarna v 12, v izmeri 16,65 m2, – pisarna 13, v izmeri 16,80 m2; III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 8,52 €/m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika ali najemnikov. IV. Pogoji najema 1. Pisarne (tudi posamezne) se oddajajo za čas petih let od sklenitve najemne pogodbe. Sprejemljiva dejavnost je mirna poslovna dejavnost, izvajanje zdravstvenih storitev, administrativne storitve inp.. Prav tako se najemnik (ali najemniki) zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje. Najemodajalec bo skupne prostore in naprave redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnih prostorov. Najemnik pa je dolžan vzdrževalcem skupnih prostorov in naprav omogočiti dostop do teh prostorov. Najemnik se zaveže, da bo z opravljanjem poslovne dejavnosti v predmetu najema pričel najkasneje v roku 15. dni od podpisa najemne pogodbe, pri čemer pa obveznosti najemnika iz najemne pogodbe pričnejo teči z dnem podpisa pogodbe. 2. Poslovni prostori so brez pisarniške opreme, vendar primerni za takojšnji začetek opravljanja dejavnosti. Najemnik lahko prevzema investicijska vlaganja v poslovne prostore, vendar se stroški teh vlaganj in vlaganj v premično opremo (npr. pisarniško opremo, laboratorijsko opremo inp.) ne poračunavajo z najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora najemnik pridobiti soglasje najemodajalca, pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec pravico do nadzora. 3. Poslovni prostori imajo skupne sanitarije, čajno kuhinjo, sistemski prostor in hodnik v souporabi, njihova uporaba pa je všteta v najemnino. 4. Ponudniki lahko za najem izberejo posamezno pisarno ali sklop poljubnih prostorov. 5. Prijavo lahko oddajo ponudniki, ki imajo do Mestne občine Velenje poravnane vse obveznosti. 6. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon, varovanje in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 7. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. 8. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino in stroške obratovanja v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Določitev mesečne najemnine in stroškov obratovanja sta bistveni sestavini najemne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika si, po pooblastilu ponudnika, pridobi najemodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec. b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje poslovne dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje poslovne dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz AJPES). c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine, to je 8,52 €/m2 na podračun EZR MOV SI56013330100018411, pri Banki Slovenije. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). – Samostojni podjetniki posamezniki: pooblastilo ponudnika najemodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2). – Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje poslovne dejavnosti. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 3). – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 4). – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 5). – Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 6). – Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. SI56013330100018411 v višini izhodiščne mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. SI11 76333-7111002-09032012, koda namena OTHR. – Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 4. 2. 2013 do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za najem poslovnih prostorov na trgu mladosti 2«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Merilo za ocenjevanje ponudb: izključno merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je višina ponujene mesečne najemnine na m2. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v tretjem nadstropju Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 4. 2. 2013 ob 12. uri, v sejni sobi št. 305/III. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na tel. 041/635-206. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si/priložnosti/javne objave/nepremičnine/javne dražbe,javna zbiranja ponudb, v pisni obliki pri Bojanu Čampi.
Mestna občina Velenje