Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

VL 60549/2012 Os-4787/12 , Stran 229
VL 60549/2012 Os-4787/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžnici Katji Kos, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Željko Leljak, Partizanska 20, Maribor, zaradi izterjave 1.036,54 EUR sklenilo: dolžnici Katji Kos, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Željko Leljak, Partizanska 20, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 11. 2012