Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

VL 4582/2011 Os-5285/12 , Stran 229
VL 4582/2011 Os-5285/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, proti dolžniku Milanu Aljaž, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. Ivan Stošič, Slomškova 15, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 277,02 EUR, sklenilo: dolžniku Milanu Aljaž, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Ivan Stošič, Slomškova 15, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 12. 2012