Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Ob-1112/13 , Stran 168
Ob-1112/13
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka o proračunu MOL 2013 (Uradni list RS, 106/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2013
Predmet razpisa A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki so del programa dela javnega zavoda Turizem Ljubljana in so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem (Breg, Gornji trg, Kongresni trg, nabrežja Ljubljanice, ….), ohranjanje tradicionalnih prireditev (ulična gledališča, festival Junij v Ljubljani, srednjeveški dan, Ljubljanska vinska pot, …), izkoriščanje turističnim prireditvam namenjene infrastrukture (paviljon na Kongresnem trgu, park Zvezda, …) ter v podporo velikim mednarodnim dogodkom (EP v košarki, ….). B) Predmet razpisa so predlogi tudi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika); – naziv, termin in lokacija prireditve ter vrednost in cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov; – projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom izvedbe in izvedbenmi roki; – reference ponudnika oziroma izvajalca ter sodelujočih na prireditvi; – izjava predlagatelja: – o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, – o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, – o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). Pogoji Predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe in bodo prireditve izvajali v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. novembra 2013. Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo prijavili prireditve, ki: – so sestavni del programa dela Turizma Ljubljana za leto 2013 (točka A), – so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane, – poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici, – so brezplačne za obiskovalce, – so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, – imajo mednarodni značaj oziroma so mednarodno zanimive, – pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2013 znaša 140.000 EUR. Izbrane turistične prireditve in programe bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov Rok za izvedbo prireditev iz razpisnega področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2013. Rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev iz razpisnega področja B) je 20. november 2013. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 18. februarja 2013 do 11. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana, sicer vloga ne bo obravnavana. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela 18. februarja 2013 ob 13. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednji dan. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta nives.vrhovnik@visitljubljana.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.visitljubljana.com in www.ljubljana.si.
Turizem Ljubljana