Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1457. Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB3)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1458. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Port of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago
1459. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Port of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago
1460. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčiji
1461. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčiji
1462. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kayseriju, v Republiki Turčiji
1463. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kayseriju, v Republiki Turčiji
1464. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Trabzonu, v Republiki Turčiji
1465. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Trabzonu, v Republiki Turčiji
1466. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju

MINISTRSTVA

1467. Pravilnik o območjih in sedežih območnih policijskih postaj
1468. Pravilnik o vozniškem izpitu
1469. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
1470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
1471. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe informacijskega sistema državnega tožilstva

BANKA SLOVENIJE

1472. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1473. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1474. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za visokošolsko transnacionalno izobraževanje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1475. Pravilnik o spremembi Pravilnika o rednem letnem poročanju revizijskih družb
1476. Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

OBČINE

Ajdovščina

1477. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Bistrica ob Sotli

1504. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012
1505. Sklep o uveljavljanju počitniške rezervacije v mesecih juliju in avgustu in o stroških začasnega izpisa

Cankova

1478. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 545 v k.o. Skakovci

Celje

1479. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cinkarna Celje
1480. Sklep o članstvu Mestne občine Celje v Združenju mestnih občin Slovenije
1481. Sklep št. 03/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Jezersko

1482. Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Ljubljana

1483. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
1484. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
1485. Odlok o spremembah Odloka o oglaševanju
1486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
1487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)
1488. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1489. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Luče

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2012

Metlika

1490. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Metlika

Piran

1491. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Sečovlje – Agraria

Pivka

1507. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2012

Radeče

1492. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2012

Sevnica

1493. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012
1494. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013
1495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
1496. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
1497. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parceli številka 2215, k.o. Studenec

Sežana

1508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2012
1509. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 815/2, k.o. Voglje
1510. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 139/4 in parc. št. 139/5, obe k.o. Voglje

Straža

1498. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža
1499. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža
1500. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012
1501. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Šmarješke Toplice

1511. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

1502. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Tišina

1503. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 980 v k.o. Borejci

Tolmin

1512. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti