Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 430-388/2013-3 Ob-2495/13 , Stran 1485
Št. 430-388/2013-3 Ob-2495/13
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
javni razpis II
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe za varovanje zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe. II. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa so programi socialnega varstva s področij A.1., A.2. in A.3. ter programi varovanja zdravja s področja B.1., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa. A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij: A.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve in/ali nastanitveno podporo za matere z otroki (materinski dom, nastanitvena podpora) A.2. Socialnovarstveni programi za izobraževanje in informiranje ter za samopomoč svojcev dementnih A.3. Socialnovarstveni programi za starejše: dnevni center za starejše. B. Programi varovanja zdravja z naslednjega razpisnega področja: B.1. Programi za preventivo srčno žilnih bolezni pri otrocih, mladostnicah in mladostnikih, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja. Pomembno! Posamezni program in/ali projekt (v nadaljevanju: program) je mogoče prijaviti le na enega od razpisnih področij z oznakami: A.1., A.2., A.3. in B.1. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Osnovni pogoji 1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je imela MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje programa/-ov s področja socialno varstvo in/ali področje varovanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno dokazovati. 1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko s posameznim programom kandidira le na razpisno področje A.1. 1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju MOL. 1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. 1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter s predmetom razpisa. 1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MOL. 1.7. Program vlagatelja ni program: 1.7.1. ki je v pretežni meri namenjen ugotavljanju in/ali analizi potreb potencialnih uporabnic in uporabnikov, 1.7.2. katerega osrednji namen je izvedba taborov in/ali letovanj, 1.7.3. ki vključuje socialnovarstvene storitve (deloma ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja socialnega varstva, 1.7.4. specializirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije, 1.7.5. z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži, 1.7.6. s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na drugem razpisnem področju MOL za leto 2013, 1.7.7. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2013 že zagotovljeno (vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje). 2. Posebni pogoji 2.1. Za kandidiranje na razpisno področje z oznako A.1.: program omogoča namestitev in je uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu; 2.2. Za kandidiranje na razpisno področje z oznako A.3.: vlagatelj program izvaja na območju ČS Rudnik, kolikor vlagatelj ni lastnik prostorov, k vlogi na javni razpis priloži (pred)pogodbo o najemu/uporabi prostorov za program. IV. Merila za izbor programov: merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina s tem javnim razpisom razpisanih sredstev, namenjenih realizaciji programov za področje Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto za leto 2013, znaša do 60.000,00 EUR. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 20. 5. 2013 (datum poštnega žiga velja kot datum oddaje vloge). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako: – »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke II./ A. tega javnega razpisa) oziroma – »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisno področje iz točke II./ B. tega javnega razpisa). V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh odstavkov te točke javnega razpisa. VIII. Formalno popolne vloge V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje: – je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja, – ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. IX. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v sredo, 22. 5. 2013. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo. X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnih področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL. Zavržene bodo: – vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo: – vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa, – vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni od zaključka odpiranja vlog. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič - Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte, na naslov, ozsv@ljubljana.si, – po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur, in sicer: – ponedeljek, od 8. do 12. ure, – sreda, od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in – petek, od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost