Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 007-34/2010-6 Ob-2447/13 , Stran 1484
Št. 007-34/2010-6 Ob-2447/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 9. člena Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 100/11) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca mediacij pri Mestni občini Ljubljana
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. 2. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca mediacij, ki bo izvajal mediacije v okviru Mediacijskega centra Ljubljana v skladu z določili Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 100/11; v nadaljnjem besedilu: odlok). 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da po predpisih, po katerih so ustanovljene, lahko opravljajo dejavnost izvajanja storitev mediacije, – da predložijo seznam mediatorjev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, – da so uspešno opravili najmanj 40-urni program usposabljanja iz mediacije, – da so osebno pisno privolili k izvajanju mediacij in obdelavi osebnih podatkov v skladu z določili odloka, – da ponudijo brezplačno izvedbo 30 ur mediacijskih srečanj letno v postopkih mediacije med fizičnimi osebami. 5. Kriterij za izbor izvajalca mediacij Izmed prijaviteljev, ki bodo vložili formalno popolne vloge z dokazili in drugimi prilogami, zahtevanimi z razpisno dokumentacijo, in bodo izpolnjevali vse pogoje iz 4. točke tega javnega razpisa, bo za izvajalca mediacij izbran tisti, ki bo imel na svojem seznamu največ mediatorjev, ki so opravili najmanj 10 mediacij. V primeru, če bo dva ali več prijaviteljev imelo na svojem seznamu enako število mediatorjev, ki so opravili najmanj 10 mediacij, bo izmed njih izbran tisti, na seznamu katerega so mediatorji opravili mediacije na več različnih področij. Če bo dva ali več prijaviteljev imelo enako število različnih področij, bo izbran tisti, na seznamu katerega so mediatorji skupaj opravili največ mediacij. Če bo dva ali več prijaviteljev imelo enako število mediacij, bo izvajalec mediacij izbran z žrebom. 6. Sredstva, ki jih Mestna občina Ljubljana zagotavlja za izvajanje mediacije: Mestna občina Ljubljana zagotavlja prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij (občasna uporaba sejnih prostorov za mediacijska srečanja) in za administrativno delo v zvezi z izvajanjem mediacij, vključno s plačilom stroškov za obratovanje in redno vzdrževanje. 7. Obdobje, za katero se izbira izvajalca mediacij: izvajalca mediacij se izbere za dobo petih let od dneva sklenitve pogodbe. 8. Rok za predložitev vlog in način njihove predložitve Vloge morajo biti naslovljene na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 3. junija 2013 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: mediacija«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja. Za uvrstitev v postopek izbora za izvajalca mediacij na podlagi tega javnega razpisa mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje za formalno popolno: – pravilno morajo biti izpolnjeni prijavni obrazec in drugi obrazci, predpisani z razpisno dokumentacijo, – obvezno morajo biti priložena dokazila in druge priloge, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Komisija za izvedbo postopka za izbiro izvajalca mediacij (v nadaljnjem besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb, izpolnjevanja razpisnih pogojev ter preverjanja vseh podatkov, ki so sestavni del vloge za izbiro izvajalca mediacij. Kolikor komisija ugotovi, da navedbe niso resnične in verodostojne, se vloga zavrne. 9. Datum odpiranja vlog za izbiro izvajalca mediacij Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, bo 6. junija 2013, ob 9. uri, v sobi 142, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne konča isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni pozvala prijavitelje, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo. Vloge se lahko dopolnjujejo le v delu, na katerega se poziv komisije nanaša. Dopolnitve, ki se nanašajo na seznam mediatorjev, niso možne. 10. Odločanje v postopku javnega razpisa in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbiri izvajalca mediacij odločila direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o morebitni pritožbi bo odločil župan. Upoštevane ne bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način kot sta določena v 8. točki tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih prijavitelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Mestna občina Ljubljana bo vse prijavitelje obvestila o izidu javnega razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. V primeru, da komisija oceni, da nihče od prijaviteljev ni primeren za izvajanje mediacij pri Mestni občini Ljubljana, se lahko javni razpis za izbiro izvajalca mediacij ponovi. 11. Rok za sklenitev pogodbe: Mestna občina Ljubljana bo najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o izbiri izvajalca mediacij izbranemu izvajalcu ponudila v podpis pogodbo o zagotavljanju storitev mediacije pri Mestni občini Ljubljana. Izbrani izvajalec mora pogodbo podpisati v roku 30 dni od prejema pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od izvajanja mediacij na podlagi tega javnega razpisa in se javni razpis za izbiro izvajalca ponovi. 12. Spletni naslov, na katerem sta javni razpis in razpisna dokumentacija objavljena, ter kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo javni razpis in razpisno dokumentacijo Ta javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa ju v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Kabinet župana, Odsek za pobude meščanov, Janja Domitrovič, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. 13. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e-pošti pri Janji Domitrovič, tel. 01/306-12-82; e-pošta: janja.domitrovic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost