Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, stran 4589.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
1. člen
V 3. členu Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 41/09, 51/12) se v prvi alineji na koncu besedila pred podpičjem doda besedilo »ter za začasno uporabo javnih površin«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica v gospodarske, gostinske, negospodarske in druge začasne namene (npr. premične gostinske in trgovske prikolice, potujoče prodajalne, terase, postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov in drugih začasnih premičnih objektov) ter za opravljanje taksi službe (uporaba avtoparka) znaša dnevna taksa za zasedene površine za:
a) sejem 12,50 EUR/na parkirno mesto
b) kioski, stojnice, premične prikolice, vozila, prirejena vozila in drugi začasni objekti
– za prodajo blaga in storitev (npr. opravljanje gostinske, turistične dejavnosti, slaščičarno, trgovino, prodaja sadja in zelenjave, potujoče prodajalne, ponujanje storitev in podobno) 0,35 EUR/m2
– za negospodarske namene, humanitarno dejavnost, promocijo društev in neprofitnih organizacij, zbiranje podpisov in podobno 0,11 EUR/m2
c) gostinske terase in vrtovi, površine pred poslovnimi prostori in druge podobne površine 0,15 EUR/m2
č) za gradbišča in druge začasne namene, ki niso zajeti v prejšnjih točkah 0,07 EUR/m2
d) opravljanje taksi službe (uporaba enega avtoparka) 2,00 EUR.
Za neprekinjeno uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica se celotna občinska taksa, izračunana po prvem odstavku tega člena, pomnoži s faktorjem:
– 0,75 za neprekinjeno uporabo nad vključno 7 dni
– 0,60 za neprekinjeno uporabo nad vključno 30 dni
– 0,40 za neprekinjeno uporabo nad vključno 180 dni
– 0,30 za neprekinjeno enoletno uporabo.
Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica na območjih zelenih površin ter kmetijskih in gozdnih zemljišč skladno z občinskim prostorskim načrtom se izračunana občinska taksa po prvem in drugem odstavku tega člena dodatno pomnoži s faktorjem 0,60.
Ne glede na izračunano občinsko takso po prejšnjih odstavkih tega člena občinska taksa za posamezni taksni predmet ne more znašati manj kot 5,00 EUR.«
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– društva, zveze društev, javni zavodi in druge neprofitne organizacije,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O oprostitvi po prejšnjem odstavku odloči pristojni organ na podlagi vpogleda v javne evidence oziroma dokazil, ki jih predloži zavezanec.«
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(odmera občinske takse in drugih dajatev)
Takso in druge dajatve po tem odloku odmerja Občinska uprava Občine Sevnica (v nadaljevanju: pristojni organ).
Zavezanci za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev so dolžni vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero občinske takse ali druge dajatve, prijaviti pristojnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
V primeru, da taksni zavezanec ne poda prijave pred uporabo javne površine in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica skladno z 11. členom tega odloka in ne sporoči vsake spremembe skladno s prejšnjim odstavkom, se odmeri taksa oziroma druga dajatev po podatkih, ki jih ugotovi pristojni organ ali jih prejme od pooblaščene osebe, pristojne za nadzor nad določbami tega odloka.«
5. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena.
6. člen
V 14. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Rok za plačilo občinske takse in druge dajatve po tem odloku se določi v izdanem dovoljenju (odločbi) oziroma pogodbi. Za daljšo neprekinjeno uporabo se lahko določi plačilo občinske takse v več obrokih.«
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2013
Sevnica, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost