Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2474/13 , Stran 1530
Ob-2474/13
Krajevna skupnost Dobliče, Dobliče 999, 8340 Črnomelj, matična št: 5026628, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2013 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Dobliče, Dobliče 999, 8340 Črnomelj, matična št: 5026628, davčna št: 22656308, tel. 031/707-739 Igor Mavrin, e-naslov: polonca.bahor@gmail.com. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Dobliče (v nadaljevanju: pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja naslednjega stvarnega premoženja: nepremičnine parc. št. * 81/0 in parc. št. 290/2, obe k.o. 1540 Dobliče, vključno z objektom šola v Dobličah, na naslovu Dobliče 36, 8340 Črnomelj. Izhodiščna cena je 10.400,00 EUR. Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in priprave prodajne pogodbe. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in notarsko overitev pogodbe plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno. Nepremičnine se odprodajo skupaj kot celota. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje in iz navedenega naslova napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki bo po zaključku postopka predlagala zastopniku KS Dobliče izbor najugodnejšega ponudnika, ki bo v nadaljevanju odločil o pravnem poslu in sklenil pravni posel z najugodnejšim ponudnikom. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev obveznosti in zadržati plačno varščino. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS. 4.2 Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnin. Varščina se plača na podračun KS Dobliče pri UJP Novo mesto, št. 01217-6450789859, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. Potrdilo oziroma kopija potrdila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu brezobrestno všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 4.3 Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra in samostojni podjetniki izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: Naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, – ponujeno ceno, pri čemer ponujena cena (brez davščin), ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji, – original dokazilo oziroma potrdilo o plačani varščini 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Krajevna skupnost Dobliče, Dobliče 999, 8340 Črnomelj, do dne 20. 5. 2013, do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. 5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika oziroma da je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 5 dni a) pozove vse ponudnike k oddaji nove ponudbe; b) opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali c) opravi med ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi navedli najugodnejši ponudniki. 5.6 Komisija lahko s soglasjem zastopnika krajevne skupnosti ali županje začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla. Objava tega javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo po tem razpisu pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine ali ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plačana varščina. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5.8. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne ali nepopolne ponudbe, pristojna komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo plačana varščina. 5.9. Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb. 5.10. Stroške overitve zemljiškoknjižnega dovolila krije prodajalec. Davek na promet nepremičnin, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške v zvezi z realizacijo pravnega posla krije kupec nepremičnine. 5.11. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine, bo predlagal prodajalec. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca bo s strani prodajalca izstavljeno po plačilu celotne kupnine. 6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Dobliče pravico zadržati vplačano varščino. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v roku 30 dni od izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2. 8. Drugo Pristojna komisija bo odpirala ponudbe dne 20. 5. 2013, s pričetkom ob 20. uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Dobliče. Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 031/707-739, Igor Mavrin. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj na naslovu: www.crnomelj.si.
Krajevna skupnost Dobliče