Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1500. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012, stran 4593.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št. 11/11) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je občinski svet na 20. seji dne 18. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Straža za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2012.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012 obsega:
-------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN            
   ODHODKOV                  
-------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki        3.697.396 EUR
 
II.  Skupaj odhodki        4.439.578 EUR
 
III. Proračunski presežek      –742.182 EUR
-------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV          
   IN NALOŽB                 
-------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih         0 EUR
   posojil in prodaja             
   kapitalskih deležev            
 
V.  Dana posojila in           0 EUR
   povečanje kapitalskih           
   deležev                  
 
VI.  Prejeta minus dana          0 EUR
   posojila                  
   in sprememba kapitalskih          
   deležev                  
-------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA             
-------------------------------------------------
VII. Zadolževanje             0 EUR
 
VIII. Odplačilo dolga            0 EUR
 
IX.  Sprememba stanja        –742.182 EUR
   sredstev na računu             
 
X.  Neto zadolževanje           0 EUR
 
XI.  Neto financiranje        742.182 EUR
-------------------------------------------------
   Stanje sredstev na       754.207 EUR
   računih na dan               
   preteklega leta              
-------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 41000-3/2013-1
Straža, dne 18. aprila 2013
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost