Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1513. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A)
1514. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D)
1515. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E)
1516. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A)

Drugi akti

1517. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20)
1518. Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22)

USTAVNO SODIŠČE

1519. Odločba o ugotovitvi protiustavnosti prvega stavka prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Odločba o ugotovitvi, da členi 54, 56, 57, 59 in 61 Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence niso v neskladju z Ustavo
1520. Odločba o razveljavitvi Uredbe o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v delu, ki določa obveznost izvedbe presoje sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov oziroma presoje sprejemljivosti posegov v naravo na območjih, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa niso bila določena kot območja Nature 2000
1521. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tako utemelji strokovna urbanistična služba, ter 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja
1522. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica, kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja
1523. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, kolikor se nanaša na odgovorne projektante, ki so na dan uveljavitve Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti

OBČINE

Beltinci

1524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci

Dobrepolje

1525. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

Komen

1526. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen

Kozje

1527. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2012
1528. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2013
1529. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Kozje

Kranj

1530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
1531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
1532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1533. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
1534. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
1535. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
1537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
1538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
1539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
1540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
1541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Krško

1542. Odlok o podelitvi pooblastila družbi Rudar Senovo d.o.o.

Podčetrtek

1543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012
1544. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
1545. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek
1546. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1233 – Verače
1547. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
1548. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
1549. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj

Ribnica

1550. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2012
1551. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2013
1552. Pravilnik o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica
1553. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
1554. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica

Slovenj Gradec

1555. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012
1556. Odlok o pripojitvi Javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov k Javnemu zavodu »Zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec«
1557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
1558. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.2 – 403)
1559. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.3 – 404)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti