Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1555. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012, stran 4862.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 109/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. redni seji dne 23. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2012:
                        v EUR
+-------+------------------------------------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |
+-------+-------------------------+----------------+
|Konto |    Naziv konta    |Realizacija 2012|
+-------+-------------------------+----------------+
|1   |2            |        3|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI    |  18.139.661,53|
|    |(70+71+72+73+74)     |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |  14.505.518,99|
+-------+-------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI     |  11.617.746,11|
|    |(700+703+704)      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN   |  9.456.968,00|
|    |DOBIČEK         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE   |  1.626.877,45|
+-------+-------------------------+----------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN |   533.900,66|
|    |STORITVE         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI    |  2.887.772,88|
|    |(710+711+712+713+714)  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN  |  2.189.969,13|
|    |DOHODKI OD PREMOŽENJA  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE   |    5.420,38|
+-------+-------------------------+----------------+
|712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE  |    18.732,64|
|    |KAZNI          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA|    47.582,24|
|    |IN STORITEV       |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |   626.068,49|
+-------+-------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI   |  2.023.282,11|
|    |(720+722)        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE   |  1.977.632,98|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|722  |PRIHODKI OD PRODAJE   |    45.649,13|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM.  |        |
|    |SRED.          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)  |    17.767,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ   |    17.767,00|
|    |DOMAČIH VIROV      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)|  1.593.093,43|
+-------+-------------------------+----------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ  |   866.869,41|
|    |DRUGIH          |        |
|    |JAVNOFINAN.INSTITUC.   |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA     |   726.224,02|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  |        |
|    |IZ SREDSTEV EVROPSKE   |        |
|    |UNIJE          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI    |  19.073.114,63|
|    |(40+41+42+43)      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI      |  6.708.650,06|
|    |(400+401+402+403+409)  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI  |  1.122.714,25|
|    |ZAPOSLENIM        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV  |   186.500,88|
|    |ZA SOC. VARNOST     |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN   |  5.234.631,67|
|    |STORITVE         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |   160.288,26|
+-------+-------------------------+----------------+
|409  |REZERVE         |    4.515,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI     |  6.454.940,94|
|    |(410+411+412+413+414)  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|410  |SUBVENCIJE        |    34.262,21|
+-------+-------------------------+----------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM, |  3.054.385,21|
|    |GOSPODINJSTVOM      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|412  |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM |   576.843,89|
|    |ORGANIZ. IN USTANOVAM  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI   |  2.789.449,63|
|    |TRANSFERI        |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO|      0,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI  |  5.585.039,01|
|    |(420)          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH|  5.585.039,01|
|    |SREDSTEV         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI |   324.484,62|
|    |(430)          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|431  |INVEST.TRANSF. PRAVNIM IN|   100.000,00|
|    |FIZ. OS., KI NISO PRORAČ.|        |
|    |UPOR.          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI |   224.484,62|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI     |   –933.453,10|
|    |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.|        |
|    |- II.)          |        |
+-------+------------------------------------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |
+-------+-------------------------+----------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH|   274.119,42|
|    |POSOJIL IN PRODAJA    |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)|        |
+-------+-------------------------+----------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH  |   274.119,42|
|    |POSOJIL         |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN   |   236.572,60|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |        |
|    |DELEŽEV (440)      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|440  |DANA POSOJILA      |   205.780,65|
+-------+-------------------------+----------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH  |    30.791,95|
|    |DELEŽEV IN FIN. NALOŽB  |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA  |    37.546,82|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE  |        |
|    |KAPITAL. DELEŽEV (IV.-  |        |
|    |V.)           |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA    |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500) |   948.413,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE   |   948.413,00|
+-------+-------------------------+----------------+
|55   |VIII. ODPLAČILO DOLGA  |  1.185.655,66|
|    |(550)          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |  1.185.655,66|
+-------+-------------------------+----------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA   |  –1.133.148,94|
|    |SREDSTEV NA RAČUNU    |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-   |        |
|    |VIII.)          |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE   |   –237.242,66|
|    |(VII. - VIII.)      |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE  |   933.453,10|
|    |(VI.+X.-IX.)       |        |
+-------+-------------------------+----------------+
|    |XII. STANJE SRED. NA   |  3.169.368,04|
|    |RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |        |
|    |PRETEKLEGA LETA     |        |
+-------+-------------------------+----------------+
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta zaključni račun začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2013
Slovenj Gradec, dne 24. aprila 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost